Havsmiljödirektivet - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Havsmiljödirektivet

Havsmiljödirektivet antogs inom EU 2008. Syftet med havsmiljödirektivet är att uppnå eller upprätthålla en god miljöstatus i Europas hav senast 2020. Havsmiljödirektivet definierar god miljöstatus som ett tillstånd där haven är friska och produktiva och där användningen av den marina miljön är hållbar. Det marina ekosystemets arter, samhällen, livsmiljöer och funktioner ska skyddas och bevaras, samtidigt som människans behov av resurser tillgodoses.

Helsingforskonventionen Helcom, i vilket Aktionsplanen för Östersjön - BSAP ingår, omfattar haven från Bottenviken till Skagerrak medan Oslokonventionen Ospar avser Skagerrak. De styr många av havsmiljödirektivets kvalitetskrav på haven runt Sverige. BSAP reglerar hur mycket Sverige förväntas minska landets belastning på Östersjön av kväve och fosfor . Genom att Helcom inkluderar Ryssland kompletterar konventionen havsmiljödirektivet, som gäller i EU-länder.

Allt vatten på land rinner ut i haven. Arbetet enligt havsmiljödirektivet bedrivs i sexårscykler som följer cyklerna enligt ramdirektivet för vatten. Kustvattnens kvalitet regleras av både havsmiljödirektivet och ramdirektivet för vatten 1 nautisk mil ut från kusten. Åtgärdsprogrammen enligt ramdirektivet har stor betydelse för havsmiljödirektivets genomförande och kompletteras av särskilda åtgärdsprogram enligt havsmiljödirektivet. De senare kan röra sådana åtgärder som ramdirektivets åtgärdsprogram inte ska fånga upp, t.ex. havsfiske, undervattensbuller och marint skräp.

Svenskt Vatten anser att det är bra att havsmiljödirektivet gör de politiska besluten i Aktionsplanen för Östersjön till bindande krav på EU-länderna runt Östersjön. I Sverige är kvalitetskraven och belastningsmålen reglerade som miljökvalitetsnormer. Havsmiljödirektivet är modernare än ramdirektivet för vatten, t.ex. genom balanseringen mot andra samhällsbehov. Det är bra att arbetscyklerna och åtgärderna samordnas. Det vore önskvärt att krav som rör kustvatten enbart reglerades av ett direktiv istället för av två. 

Aktuellt läge: BSAP-målen ska omförhandlas 2021 och det arbetet pågår. EU-kommissionen ska se över havsmiljödirektivet senast den 15 juli 2023.

Ansvarig central myndighet: Havs- och vattenmyndigheten

Läs mer: Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/56/EG av den 17 juni 2008 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på havsmiljöpolitikens område.