Grundvattendirektivet - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Grundvattendirektivet

Grundvattendirektivet är ett dotterdirektiv till ramdirektivet för vatten, som reglerar en skyldighet för EU:s medlemsstater att uppnå god kemisk grundvattenstatus och god kvantitativ grundvattenstatus. I en grundvattenförekomst med god grundvattenstatus uppfylls båda kraven.

Grundvattendirektivet komplettera med bestämmelser för skydd av grundvatten och innehåller kriterier för bedömning av god kemisk grundvattenstatus och för att upptäcka och vända uppåtgående trender. Stigande föroreningskoncentrationer eller sjunkande grundvattennivåer är exempel på sådana trender.

Svenskt Vatten anser att direktivet är viktigt för att skydda och bevara tillgångarna på grundvatten, särskilt som vattentäkter. Grundvatten är den viktigaste källan till dricksvatten inom EU och svarar i Sverige för ca 25 % av dricksvattnet. Det är extra viktigt med starka skyddskrav runt sådana täkter eftersom det tar mycket lång tid att bli av med föroreningar i grundvatten, om de ens går att bli av med.

God tillgång på grundvatten har betydelse också för hur mycket vatten det finns i sjöar och vattendrag eftersom det i huvudsak kommer från utläckande grundvatten.

Aktuellt läge:

Ansvarig central myndighet: Sveriges geologiska undersökning (SGU)

Läs mer: Direktivet om skydd för grundvatten mot förorening genom vissa farliga ämnen (Grundvattendirektivet, 80/68/EEG).