Införandet av EU:s nya dricksvattendirektiv i svensk lagstiftning - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Införandet av EU:s nya dricksvattendirektiv i svensk lagstiftning

De nya dricksvattenföreskrifterna som börjar gälla den 1 januari är nu publicerade på Livsmedelsverkets webbplats. Vägledningar kommer att fyllas på allt eftersom de blir klara. En del saker börjar gälla direkt vid årsskiftet medan andra kommer under kommande år. Till exempel gäller nya gränsvärden för PFAS, arsenik och bly först från år 2026.

De nya dricksvattenföreskrifterna som börjar gälla den 1 januari är nu publicerade på Livsmedelsverkets webbplats. Vägledningar kommer att fyllas på allt eftersom de blir klara. Läs mer om LIVSFS 2022:12 på Livsmedelsverkets hemsida.

Svenskt Vatten ser positivt på flera av förslagen och våra viktigaste synpunkter kan sammanfattas så här: 

  • Det behövs en kontrollstation med utvärdering efter tre år.
  • Arbetet med bedömning av hantering av risker i tillrinningsområdena tycker vi på sikt ska flyttas från Vattenmyndigheterna till Länsstyrelserna.
  • Råvattenkontroll ska ske i den punkt där vatten tas in för beredningen.
  • Insamling och lagring av råvattendata men även data från miljöövervakningen ska göras tillgängliga för vattenproducenterna.
  • Boverkets samordnande roll för material i kontakt med dricksvatten ska förtydligas.
  • Förnyelse- och underhållsplan enligt 2013 års dricksvattenutredning skulle  innebära en tydligare förpliktelse för va-huvudmannen.
  • Uppgifter om läckage och en eventuell handlingsplan bör hanteras av Livsmedelsverket.
  • Verksamhetsutövare ska inte behöva rapportera samma uppgifter till flera parter.
  • Det behöver klargöras vem som ansvarar för bedömningen av vilka uppgifter som är känsliga och hur de ska skyddas.
  • Nya och utökade uppdrag behöver finansieras och miljöövervakningen förstärkas.

Den som vill ta del av hela Svenskt Vattens remissvar kan alltså göra det längst ner på sidan.

Svenskt Vattens anser att förslagen i utredningen om det nya direktivet i huvudsak är bra. Samtidigt blir det avgörande hur bestämmelserna införs genom myndigheternas anvisningar och att VA-huvudmännen (kommunerna) får ett balanserat, praktiskt och rimligt regelverk.

Stort engagemang

Många av Svenskt Vattens medlemmar har lämnat synpunkter direkt eller via den enkät som funnits tillgänglig, både små kommuner och stora VA-organisationer. Flera har också lämnat egna svar på remissen och vi tar gärna emot dessa yttranden för kännedom. Det är ett engagemang som Svenskt Vatten uppskattar och välkomnar.

- För att riskbedömningar och åtgärder för riskhantering ska bli användbara för dricksvattenproducenterna är det viktigt att den myndighet som ska utföra uppgifterna har en löpande dialog med våra medlemmar, säger Svenskt Vattens expert Mats Engdahl. Om de bara hämtar in underlag från dricksvattenproducenterna och vart sjätte år levererar ett åtgärdsprogram finns det en stor risk att arbetet inte kommer att gagna en säker tillgång till dricksvatten av god kvalitet.

Synpunkter på den fortsatta ärendeberedningen

Svenskt Vattens medlemmar kan maila synpunkter till mats.engdahl@svensktvatten.se.