Hoppa till huvudinnehåll

Införandet av EU:s nya dricksvattendirektiv i svensk lagstiftning

Förslagen från utredningen om hur införandet ska ske remissbehandlas nu och yttrandena ska vara inlämnade till näringsdepartementet senast 7 mars 2023. De VA-organisationer som tänker lämna egna yttranden kan ta del av ett underlag från Svenskt Vatten längst ner på den här sidan.

De VA-organisationer som inte kommer att lämna ett eget yttrande, kan besvara en enkel enkät med fem frågor om det viktigaste i utredningsförslaget längst ner på sidan. Genom att besvara enkäten är man ändå med och påverkar det slutliga resultatet. Den ska besvaras senast 7 februari 2022.

Utredaren Anders Bengtsson, f.d. chefsrådman vid Mark- och miljödomstolen i Växjö, lämnade sitt betänkande 15 oktober 2021.Utredningen har lämnat förslag på hur genomförandet ska ske, vilka nya författningar som eventuellt behövs och inte minst vilka myndigheter som ska ha vilket ansvar. Den sista delen kan sammanfattas så här:

Boverket ska få ett samordnande ansvar för frågan om material i kontakt med dricksvatten. Livsmedelsverket föreslås få i uppdrag att svara för rapportering till EU av läckage. Havs- och vattenmyndigheten ska ta fram en eventuell handlingsplan för att minska läckaget. Vattenmyndigheterna ska få utökade uppgifter och ansvar för att genomföra riskbedömningar och riskhantering.

Svenskt Vattens uppfattning

Svenskt Vatten ser positivt på flera av förslagen. Vi hade dock gärna sett att Livsmedelsverket, om det skulle bli aktuellt för Sverige, även fått uppdraget att ta fram ett förslag till handlingsplan för att minska läckaget. När det gäller genomförandet av det riskbaserade arbetssättet tycker vi inte att det är lämpligt att lägga nya uppgifter på Vattenmyndigheterna som en annan utredning, Vattenförvaltningsutredningen (SOU 2019:66), föreslagit ska läggas ned. Svenskt Vatten delar den uppfattningen och vill inte att ytterligare uppgifter läggs på vattenmyndigheterna.

Svenskt Vattens anser att förslagen i utredningen om det nya direktivet i huvudsak är bra. Samtidigt blir det avgörande hur bestämmelserna införs genom myndigheternas anvisningar och att VA-huvudmännen (kommunerna) får ett balanserat, praktiskt och rimligt regelverk.

Utredningens slutbetänkande finns här: ”En säker tillgång till dricksvatten av god kvalitet, SOU 2021:81 (regeringen.se)” Det kommer nu att remissbehandlas.

Själva det nya dricksvattendirektivet kan man hitta här:  EU 2020/2184 . Det ska vara infört i januari 2023.

I utredningens expertgrupp har nedanstående från Svenskt Vattens medlemmar funnits med:

  • Anna Berggren, Norrtälje kommun
  • Pierre Danielsson, Åsele kommun
  • Kajsa Engblom, Göteborg stad
  • Jenny Forsberg, Marks kommun
  • Bertil Lustig, Uppsala Vatten och Avfall
  • Erik Norin, MittSverige Vatten
  • Susanne B. Pettersson, Region Gotland
  • Christin Rudh, Åre kommun
  • Liselotte Stålhandske, Hässleholms kommun
  • Jan Wilhelmsson, Karlstads kommun

Synpunkter på den fortsatta ärendeberedningen

Svenskt Vattens medlemmar kan maila synpunkter till mats.engdahl@svensktvatten.se.