Hoppa till huvudinnehåll

Aktuellt läge

EU-kommissionen har efter sin genomlysning öppnat avloppsdirektivet för revision. Det är ett beslut som Svenskt Vatten välkomnar. Det nu gällande direktivet från 1991 driver inte längre miljönytta i den utsträckning som behövs och på sätt som är relevanta. Men det finns också delar i det som är viktiga att bevara eller utveckla.

En av de viktigaste frågorna är att det nya avloppsdirektivet måste utformas så att de effektivaste reningsverken kan tillåtas även när EU:s ramdirektiv för vatten riskerar att hindra ett miljötillstånd.

Svenskt Vattens uppfattning är att utsläppskraven på fosfor måste skärpas och att läkemedelsrening bör krävas på de allra största reningsverken när det finns behov i vatten som delar flera länder och förutsättningarna för kravet är på plats. Som grundprincip bör minimikrav på rening regleras i avloppsdirektivet medan nationella krav om mer rening baseras på havsmiljö- och vattendirektiven.

Direktivet måste jämställa avloppsrening i kallt klimat på hög höjd i Alperna med rening i kallt klimat i Norrland. Bland annat den oklarheten har förorsakat att Sverige hamnat i EU-domstolen för brott mot nu gällande direktiv.

Det behöver också driva på cirkulära lösningar och resurshushållning genom att stärka uppströmskraven och gynna återföring av slam, näringsämnen och energi. Samtidigt måste det ta hänsyn till att Sverige har ett kallt klimat och är glest befolkat med stora avstånd.

Svenskt Vattens uppfattning är att det kommande direktivet inte ska utvidgas till att reglera dagvatten, krav för mindre reningsverk (<2000 pe) eller enskilda avlopp.

Rapporteringskraven till EU-kommissionen bör också lindras.

En mer detaljerad beskrivning av Svenskt Vattens uppfattningar finns HÄR.

Revisionen följer EU:s gängse lagstiftningsprocess med förslag från kommissionen och sedan beredning och beslut i ministerrådet och parlamentet. Ett beslut kan komma redan under Sveriges ordförandeskap våren 2023. Den svenska regeringen bör vara mer aktiv på EU-nivå än vad som har varit fallet på sistone.

Svenskt Vattens medlemmar kan redan nu lämna synpunkter på revisionen av avloppsdirektivet till Peter Sörngård, peter.sorngard@svensktvatten.se.