Aktuellt läge - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Aktuellt läge

EU:s förslag till nytt direktiv om rening av avlopp från tätbebyggelse kommer att påverka avloppsreningsverkens arbete i flera decennier framåt. Svenskt Vatten har påverkat i EU:s arbete med direktivet sedan 2017.

EU-kommissionen lämnade den 26 oktober sitt förslag på ett nytt avloppsdirektiv. Direktivet är ett av de viktigaste verktygen EU har på vattenområdet och kommer att styra avloppsreningsverkens arbete med att skydda människors hälsa och miljön i decennier.  

Svenskt Vatten välkomnar att EU-kommissionen tagit fram ett nytt förslag med höga ambitioner för europeiska vatten och vattendrag. Däremot innebär delar av förslaget att svenska reningsverk riskerar att bli straffade, trots att man tillhör världens mest effektiva. Förslaget innebär också stora kostnader utan miljönytta för svenska kommuner. Detta ställer sig Svenskt Vatten kritiskt till.  

Du kan läsa mer om vad förslaget innebär i Svenskt Vattens kommentar. Här kan du ta del av vår konsekvensanalys. Vårt remissvar kan du läsa här

Arbets- och beslutsprocessen

Nu pågår en politisk process i bland annat EU:s ministerråd och EU-parlamentet. När Parlamentet och Ministerrådet är eniga är det dags för beslut. Den processen kommer pågå fram till början av 2024 då avloppsdirektivet troligen beslutas. Sveriges klimat- och miljöminister framför Sveriges synpunkter i ministerrådet efter förankring i riksdagens EU-nämnd. När direktivet är beslutat ska de nya reglerna införas i svensk lagstiftning i flera steg, vilket kan kräva en eller flera utredningar och processen kan pågå under några års tid. 

Svenskt Vatten kommer att noga följa den politiska processen på såväl EU-nivå som nationell nivå och arbeta nära medlemskretsen för att på bästa sätt företräda branschens intressen. 

Svenskt Vattens medlemmar kan fortlöpande lämna synpunkter på revisionen av avloppsdirektivet till Peter Sörngård, peter.sorngard@svensktvatten.se.

Beslutade krav tidigast vid årsskiftet

Svenskt Vatten märker att det mot bakgrund av Kommissionens förslag kommer frågor från de som planerar och ska investera i avloppsanläggningar samt söka nya miljötillstånd och bistår våra medlemmar med detta. Hur ska olika krav tolkas och hur ska de lösas tekniskt? Vi förstår att frågorna är många, men eftersom kraven förändras under pågående arbete inom EU går det ännu inte att ge användbara svar. Ett förslag för beslut i EU som både Parlamentet och Rådet är eniga om finns troligen först efter årsskiftet 2023/24.

Läsanvisning för tabellen nedan:

EurEau:s Position paper = policyinriktning som Svenskt Vatten är med och formar
EurEau:s Briefing notes = mer av tekniska faktasummeringar än policy.

EurEau:s övergripande position paper för det kommande avloppsvattendirektivet hittar du på rad 1, sedan följer en rad med papers för olika delområden. Av dessa är nr 7 och 8 de viktigaste och berör bland annat enskilda avloppslösningar.

  Title of paper Progress / publication
1 Public Statement: EurEau’s expectations for a revised UWWTD. Detta är EurEau:s övergripande position paper om Avloppsvattendirektivet (UWWTD). Papers nedan tar sedan upp olika områden inom det kommande avloppsvattendirektivet: Published 30/4/21 
2 Briefing note: Waste water treatment - sludge management Published 21/5/21 
3 Briefing note: PFAS and waste water  Published 5/5/21 
4 Briefing note: Nutrients and waste water management  Published 28/5/21 
5 Briefing note: Integrated waste water and storm water management plans  Published 22/6/21 
6 Position paper: Enabling the circular potential of sewage sludge within the EU legislative framework  Published 21/7/21 
7 The EU Zero Pollution Action Plan – EurEau recommendations  Published 31/3/21 
8 Briefing note: Individual and other Appropriate Systems (IAS) for waste water treatment  Published 20/7/21 
9 Position Paper on IED and BREFS under the UWWTD  Published 21/5/21 
10 Position on the Precautionary and Innovation Principles   Published 21/5/21 
11 Position paper: Energy and Greenhouse Gas emission reduction objectives for the European water sector under the UWWTD  Published 23/6/21 
12 Position paper: On the consideration of small agglomerations in the revised UWWTD  Published 21/7/21 
13 Position paper: The Weser Ruling: Consequences for urban waste water treatment – and a proposed solution  Published 21/7/21 
14 EurEau Position on Environmental Quality Standards for pharmaceuticals Published 27/11/21 
15 UWWTD and Industrial Discharges Published 30/11/21 
16 EurEau position paper on PFAS in the urban water cycle Published 11/01/22