Aktuellt läge - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Aktuellt läge

EU:s förslag till nytt direktiv om rening av avlopp från tätbebyggelse kommer att påverka avloppsreningsverkens arbete i flera decennier framåt. Svenskt Vatten har påverkat i EU:s arbete med direktivet sedan 2017.

EU-kommissionen lämnade den 26 oktober 2022 sitt förslag på ett nytt avloppsdirektiv. Direktivet är ett av de viktigaste verktygen EU har på vattenområdet och kommer att styra avloppsreningsverkens arbete med att skydda människors hälsa och miljön i decennier.  

Svenskt Vatten välkomnade att EU-kommissionen tagit fram ett nytt förslag med höga ambitioner för europeiska vatten och vattendrag. Däremot innebar delar av förslaget att svenska reningsverk riskerar att bli straffade, trots att man tillhör världens mest effektiva. Förslaget innebar också stora kostnader utan miljönytta för svenska kommuner. Det ställde sig Svenskt Vatten kritiskt till.  

Du kan läsa mer om vad förslaget innebar i Svenskt Vattens kommentar. Här kan du ta del av vår konsekvensanalys. Vårt remissvar kan du läsa här

Arbets- och beslutsprocessen

Det finns nu ett preliminärt avloppsdirektiv. EU-parlamentet och Ministerrådet har förhandlat en preliminär kompromissversion (enbart engelska). Kompromisstexten antogs därefter i Coreper den 1 mars. I Coreper ingår EU-ländernas miljöambassadörer. Texten ska nu till EU-parlamentets miljöutskott för antagande den 11 mars. Blir den antagen där ska den sedan granskas av Rådets och Parlamentets jurister för att sedan översättas till alla språk innan EU-parlamentet kan besluta. Det är långt från säkert att EU-parlamentet kommer hinna med det i vår eftersom EU-valet står för dörren. I så fall kommer det formella beslutet mest troligt i oktober eller november. Därefter ska det publiceras i Official Journal. Det är efter publiceringen (vanligtvis efter 2 veckor) som direktivet kan träda i kraft och först då som dereglerade tidsgränserna börjar ticka.

Du kan anmäla dig till Svenskt Vattens digitala träff den 10 april för mer information.

Svenskt Vatten följer noga den politiska processen på såväl EU-nivå som nationell nivå och arbetar nära medlemskretsen för att på bästa sätt företräda branschens intressen. Hur direktivets krav senare införs i svensk lagstiftning och om de då skärps går inte att förutse. Vi kan därför inte svara på frågor om hur kraven kommer att se ut och vilka de slutliga konsekvenserna blir för VA-huvudmännen.

Ansvarig för sidan: Peter Sörngård, peter.sorngard@svensktvatten.se.

Beslutade krav tidigast vid årsskiftet

Svenskt Vatten märker att det mot bakgrund av Kommissionens förslag kommer frågor från de som planerar och ska investera i avloppsanläggningar samt söka nya miljötillstånd. Vi förstår att frågorna är många, men under pågående arbete kan vi inte ge säkra svar.

Läsanvisning för tabellen nedan:

EurEau:s Position paper = policyinriktning som Svenskt Vatten är med och formar
EurEau:s Briefing notes = mer av tekniska faktasummeringar än policy.

EurEau:s övergripande position paper för det kommande avloppsvattendirektivet hittar du på rad 1, sedan följer en rad med papers för olika delområden. Av dessa är nr 7 och 8 de viktigaste och berör bland annat enskilda avloppslösningar.

  Title of paper Progress / publication
1 Public Statement: EurEau’s expectations for a revised UWWTD. Detta är EurEau:s övergripande position paper om Avloppsvattendirektivet (UWWTD). Papers nedan tar sedan upp olika områden inom det kommande avloppsvattendirektivet: Published 30/4/21 
2 Briefing note: Waste water treatment - sludge management Published 21/5/21 
3 Briefing note: PFAS and waste water  Published 5/5/21 
4 Briefing note: Nutrients and waste water management  Published 28/5/21 
5 Briefing note: Integrated waste water and storm water management plans  Published 22/6/21 
6 Position paper: Enabling the circular potential of sewage sludge within the EU legislative framework  Published 21/7/21 
7 The EU Zero Pollution Action Plan – EurEau recommendations  Published 31/3/21 
8 Briefing note: Individual and other Appropriate Systems (IAS) for waste water treatment  Published 20/7/21 
9 Position Paper on IED and BREFS under the UWWTD  Published 21/5/21 
10 Position on the Precautionary and Innovation Principles   Published 21/5/21 
11 Position paper: Energy and Greenhouse Gas emission reduction objectives for the European water sector under the UWWTD  Published 23/6/21 
12 Position paper: On the consideration of small agglomerations in the revised UWWTD  Published 21/7/21 
13 Position paper: The Weser Ruling: Consequences for urban waste water treatment – and a proposed solution  Published 21/7/21 
14 EurEau Position on Environmental Quality Standards for pharmaceuticals Published 27/11/21 
15 UWWTD and Industrial Discharges Published 30/11/21 
16 EurEau position paper on PFAS in the urban water cycle Published 11/01/22