Hoppa till huvudinnehåll

Aktuellt läge

EU-kommissionen kommer att lämna ett förslag till nytt avloppsdirektiv i oktober 2022. Svenskt Vatten driver, tillsammans med den europeiska organisationen för vattenbolag Eureau, ett intensivt påverkansarbete. S.k. position papers och mer tekniskt inriktade s.k. briefing notes som berör olika delar av det kommande direktivet har tagits fram. Dessa återfinns längst ner på den här sidan.

Inom Eureau gäller konsensusförfarande, så det kan inträffa att Svenskt Vatten driver en linje bättre anpassad efter svenska förhållanden än den samtliga 28 medlemsorganisationer inom Eureau kunnat enas om.

En av de viktigaste frågorna är att det nya avloppsdirektivet måste utformas så att de effektivaste reningsverken kan tillåtas även när EU:s ramdirektiv för vatten riskerar att hindra ett miljötillstånd.

Svenskt Vattens uppfattning är att utsläppskraven på fosfor måste skärpas och att läkemedelsrening bör krävas på de allra största reningsverken när det finns behov i vatten som delar flera länder och förutsättningarna för kravet är på plats. Som grundprincip bör minimikrav på rening regleras i avloppsdirektivet medan nationella krav om mer rening baseras på havsmiljö- och vattendirektiven.

Direktivet måste jämställa avloppsrening i kallt klimat på hög höjd i Alperna med rening i kallt klimat i Norrland. Bland annat den oklarheten har förorsakat att Sverige hamnat i EU-domstolen för brott mot nu gällande direktiv. Krav som ställs måste generellt ta hänsyn till att Sverige har ett kallt klimat och är glest befolkat med stora avstånd och varierad miljöbelastning. 

Det behöver också driva på cirkulära lösningar och resurshushållning genom att stärka uppströmskraven och gynna återföring av slam, näringsämnen och energi. 

Svenskt Vattens uppfattning är att det kommande direktivet inte ska utvidgas till att reglera dagvatten, krav för mindre reningsverk (<2000 pe) eller enskilda avlopp. I dessa fall anser vi att ramdirektivet och nationell lagstiftning ska användas istället. Rätt använd befintlig lagstiftning innebär att åtgärderna blir mer pricksäkra, betydligt effektivare och att det blir mindre byråkrati.  

Rapporteringskraven till EU-kommissionen bör också lindras.

En mer detaljerad beskrivning av Svenskt Vattens uppfattningar finns HÄR.

Revisionen följer EU:s gängse lagstiftningsprocess med förslag från kommissionen och sedan beredning och beslut i ministerrådet och parlamentet.

Svenskt Vattens medlemmar kan fortlöpande lämna synpunkter på revisionen av avloppsdirektivet till Peter Sörngård, peter.sorngard@svensktvatten.se.

Läsanvisning för tabellen nedan:

EurEau:s Position paper = policyinriktning som Svenskt Vatten är med och formar
EurEau:s Briefing notes = mer av tekniska faktasummeringar än policy.

EurEau:s övergripande position paper för det kommande avloppsvattendirektivet hittar du på rad 1, sedan följer en rad med papers för olika delområden. Av dessa är nr 7 och 8 de viktigaste och berör bland annat enskilda avloppslösningar.

  Title of paper Progress / publication
1 Public Statement: EurEau’s expectations for a revised UWWTD. Detta är EurEau:s övergripande position paper om Avloppsvattendirektivet (UWWTD). Papers nedan tar sedan upp olika områden inom det kommande avloppsvattendirektivet: Published 30/4/21 
2 Briefing note: Waste water treatment - sludge management Published 21/5/21 
3 Briefing note: PFAS and waste water  Published 5/5/21 
4 Briefing note: Nutrients and waste water management  Published 28/5/21 
5 Briefing note: Integrated waste water and storm water management plans  Published 22/6/21 
6 Position paper: Enabling the circular potential of sewage sludge within the EU legislative framework  Published 21/7/21 
7 The EU Zero Pollution Action Plan – EurEau recommendations  Published 31/3/21 
8 Briefing note: Individual and other Appropriate Systems (IAS) for waste water treatment  Published 20/7/21 
9 Position Paper on IED and BREFS under the UWWTD  Published 21/5/21 
10 Position on the Precautionary and Innovation Principles   Published 21/5/21 
11 Position paper: Energy and Greenhouse Gas emission reduction objectives for the European water sector under the UWWTD  Published 23/6/21 
12 Position paper: On the consideration of small agglomerations in the revised UWWTD  Published 21/7/21 
13 Position paper: The Weser Ruling: Consequences for urban waste water treatment – and a proposed solution  Published 21/7/21 
14 EurEau Position on Environmental Quality Standards for pharmaceuticals Published 27/11/21 
15 UWWTD and Industrial Discharges Published 30/11/21 
16 EurEau position paper on PFAS in the urban water cycle Published 11/01/22