Avloppsdirektivet - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Avloppsdirektivet

Direktivet om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse (nedan kallat avloppsdirektivet) är ett av de viktigaste politiska instrumenten inom EU:s regelverk på vattenområdet för att skydda miljön och människors hälsa.

EU-kommissionen har beslutat att öppna avloppsdirektivet för revision. Läs mer om direktivet här. 

Det nu gällande direktivet från 1991 är ett genomförandedirektiv under ramdirektivet för vatten. Framsteg i genomförandet under nästan 30 år har spelat en betydande roll för att förbättra vattenkvaliteten i EU:s floder, sjöar och hav.

Direktivet reglerar kvalitetskrav på avloppsvatten från tätorter med mer än 2000 pe (motsvarande ungefär personer). Dit räknas också avloppsvatten från livsmedelsindustrier i tätorter.

Det anger utsläpps- och kontrollkrav för till exempel biologiskt och kemiskt syreförbrukande ämnen, kväve och fosfor som släpps ut i känsliga områden. Sådana områden definieras enligt särskilda kriterier.

I direktivet finns en undantagsmöjlighet för rening av biologiskt syreförbrukande ämnen i avloppsvatten från tätorter med kallt klimat som vållat problem i tolkningen. Det finns också ett krav att avloppsslam om möjligt ska återanvändas och uppströmskrav på anslutna verksamheter.

I Sverige är bestämmelserna införda genom miljöbalken, vattentjänstlagen (LAV) och föreskrifter från Naturvårdsverket. Sverige saknar dock fortfarande regler om hur de känsliga områdena ska utses.

Efterlevnaden ska rapporteras till EU-kommissionen vartannat år.

Ansvarig myndighet: Naturvårdsverket

Läs mer: Rådets direktiv 91/271/EEG av den 21 maj 1991 om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse. 

Beslutade krav tidigast vid årsskiftet

Svenskt Vatten märker att det mot bakgrund av Kommissionens förslag kommer frågor från de som planerar och ska investera i avloppsanläggningar samt söka nya miljötillstånd. Vi förstår att frågorna är många, men under pågående arbete kan vi inte ge säkra svar.