Blå färdplan för en samlad vattenpolitik - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Blå färdplan för en samlad vattenpolitik

Vattnet håller Sverige flytande. Samtidigt som vattnet är vårt samhälles viktigaste resurs, är det en resurs vi länge tagit för given. Nu står vattenförsörjningen inför en rad utmaningar. Stora delar av ledningsnät och anläggningar byggdes under mitten av 1900-talet och behöver rustas upp. Klimatförändringarna innebär risker kopplade till torka och översvämningar. Vi ställs också inför hårdare miljökrav, ett osäkert världsläge och en växande befolkning som gör att allt fler ska dela på vattnet.

Ansvaret för vattenförsörjningen har hittills legat på kommunerna, men det räcker inte längre. Regeringen måste göra mer. Samordning, resursfördelning och infrastruktur behöver hanteras på nationell nivå. Nuvarande investeringar på 21 miljarder kronor per år behöver öka med ytterligare 10 miljarder. Annars riskerar vi att få en vattensituation med allvarliga konsekvenser för ekonomi, välfärd, miljö och inte minst invånarna själva. Det är alltid bättre att stämma i bäcken än i ån; här kan vi lära av den pågående energikrisen. Om vi agerar i dag kan vi förebygga en framtida vattenkris. Därför behöver svensk vattenförsörjning en blå färdplan för en samlad vattenpolitik.

  • Vattnet håller Sverige flytande. Vatten är samhällets viktigaste resurs; vår ekonomi, välfärd, miljö och befolkning är helt beroende av att rent vatten kommer ur kranen och att smutsigt vatten renas. I dag saknas en samlad vattenpolitik för att säkerställa vår framtida vattenförsörjning.

  • Förebygg framtidens kris nu. I dag har Sverige gott om friskt vatten, men stora prövningar ligger framför oss. Vattenförsörjningen utmanas av bland annat klimatförändringar, stora underhållsbehov, ett osäkert säkerhetsläge och skarpare miljökrav. Vi måste dra lärdom av energikrisen; om vi inte agerar nu riskerar vi att vattenförsörjningen blir en ännu djupare kris.  

  • Ansvaret är gemensamt men regeringen måste göra mer. Vi behöver rusta upp landets infrastruktur för att förhindra en vattenkris. Årligen investeras 21 miljarder i Sveriges vattenförsörjning, ytterligare 10 miljarder behövs. Ansvaret har länge legat på landets 290 kommuner, men de stora investeringarna kräver att frågorna om samordning, resursfördelning och infrastruktur också behandlas på nationell nivå.

  • Nytänkande ger grön konkurrensfördel. Vattnet  kan bli en motor i den gröna omställningen. Precis som tillgången till fossilfri el är avgörande för många industrietableringar, bedöms en stabil vattenförsörjning, med god tillgång till kyl- och processvatten, bli en allt viktigare konkurrensfaktor. Här har Sverige ett stort försprång som kan förstärkas ytterligare medinnovativa lösningar. Dessutom är vatten och avlopp centrala för den cirkulära ekonomin; ur avloppsreningen kan en mängd nyttoämnen genereras för värme, energi och näring. I stället för att enbart restaurera, kan nytänkande göra Sverige världsledande inom hållbar vattenförsörjning – och attraktivt för nya industrietableringar.