Hoppa till huvudinnehåll

EU:s taxonomi

Svenskt Vattens arbete med EU:s taxonomi fortsätter och dess betydelse för VA i framtiden ska inte underskattas. EU:s Green Deal rymmer ambitionen att mobilisera 1 000 miljarder euro i gröna investeringar. Om VA-sektorn kan ta del av dessa och andra pengar och på vilka villkor, avgörs bland annat av hur taxonomin utformas. Nya förslag finns att ta del av längre ner på sidan.

Kommissionens val nyligen att, förenklat uttryckt, medge att kärnkraft och fossilgas räknas som "gröna" investeringar har skapat stor debatt.

- Från Svenskt Vattens sida nöjer vi oss med att ha kommentarer och synpunkter på de delar som direkt berör VA, säger Pär Dalhielm, Svenskt Vattens VD.

Den s.k. delegerade akten kommer nu att överlämnas till rådet och parlamentet för granskning under en period av fyra månader, som på rådets eller parlamentets begäran kan förlängas med två månader. Om inga invändningar finns från rådet eller parlamentet så kommer akten träda ikraft och börja tillämpas den 1 januari 2023. 

Genomgående är det så att för att räknas som en "grön" investering ska man klara åtminstone en av de höga ambitionerna samtidigt som man inte får vara sämre än något enda av bottennivåkriterierna ”orsakar inte betydande skada”.

De två delar som hittills beslutats om (s.k. tekniska granskningskriterier), för klimatpåverkan och klimatanpassning, finns nu i svensk översättning.

Ytterligare fyra delar av taxonomin kommer under mars månad 2022 att presenteras av EU-kommissionen för vidare remissbehandling, alla fyra är högst relevanta för VA-sektorn:

  • Hållbar användning och skydd av vatten och marina resurser. 
  • Omställning till en cirkulär ekonomi.
  • Förebyggande och begränsning av miljöföroreningar.
  • Skydd och återställande av biologisk mångfald och ekosystem.

Svenskt Vatten återkommer troligen under maj månad med en preliminär beskrivning av de rapporteringskrav som kommer att vara obligatoriska för de större VA-organisationerna.

- Jag tycker att vi och Eureau sammantaget kan vara ganska nöjda, säger Anders Finnson, senior miljöexpert på Svenskt Vatten. Vårt påverkansarbete har lett till betydligt bättre, mer hållbara och mer uppföljningsbara krav.

För den som vill läsa om taxonomin och dess bakgrund från EU-kommissionen kan göra det HÄR (på engelska). 

Den som vill ta del av den svenska regeringens ståndpunkter om taxonomin kan göra det HÄR (på svenska).

Svenskt Vattens kontaktperson i frågan är Mikael Larsson.