Hoppa till huvudinnehåll

Taxonomin bättre för VA än befarat

I de delar av förslaget som antogs av EU-kommissionen 21 april har man lyft ur frågor om kärnkraft, fossilgas och jordbruk samtidigt som kritiken har varit skarp från diametralt olika utgångspunkter. Det visar hur svår och kontroversiell frågan om miljömässigt hållbara investeringar och finansiella produkter är. De avsnitt som direkt berör VA har inte ändrats sedan Svenskt Vatten tog del av läckta dokument i slutet av mars.

Kommissionens krav på nollutsläpp för alla fordon riskerar dock att slå undan benen på biogasen som fordonsbränsle, vilket oroar flera aktörer förutom Svenskt Vatten.

- Vi är tacksamma att kommissionen till exempel justerat en del av kraven på minskning av energiförbrukningen, säger Pär Dalhielm, Svenskt Vattens VD. Men 0,5 kWh/m3 för dricksvatten är tufft även om man nu inte inkluderar distributionen.

De delar av förslaget som berör utläckage är numera koordinerat med skrivningarna i det färska dricksvattendirektivet. Problematiskt är fortfarande hur man ser på minskning av energiförbrukningen i avloppsreningsverk vid förnyelse, vilka delar som ska underkastas kravet på -20% och motsättningen mellan krav på förbättrad rening, ofta mer energikrävande, och sänkt energiförbrukning. Oklarheter finns också hur egenproducerad biogas ska betraktas i begreppet ”nettoenergi” som används.

- Jag tycker att vi och Eureau kan vara ganska nöjda, säger Anders Finnson, senior miljöexpert på Svenskt Vatten. Vårt påverkansarbete har lett till betydligt bättre, mer hållbara och mer uppföljningsbara krav.

EU-kommissionens förslag kommer nu att behandlas av parlamentet och det har en möjlighet att genom omröstning stoppa förslaget. Arbetet med kommande delar av den gröna taxonomin fortsätter.

Taxonomins betydelse för VA i framtiden ska inte underskattas. EU:s Green Deal rymmer ambitionen att mobilisera 1 000 miljarder euro i gröna investeringar. Om VA-sektorn kan ta del av dessa och andra pengar och på vilka villkor, avgörs bland annat av hur taxonomin utformas.

Svenskt Vattens bedömning

Svenskt Vattens bedömning är att initiativet är välkommet, men förslaget var illa anpassat för förhållanden inom svensk VA. Det understryker vikten av att Sverige är aktivt tidigt i EU:s processer och för en nära dialog med aktörerna. I annat fall riskerar vi att få ett regelverk som är relevant för stora delar av Europa, men orealistiskt för svenska förhållanden och där vi i praktiken missgynnas.

Svenskt Vattens insatser

Svenskt Vatten kommer att, tillsammans med andra branschorganisationer, SKR och Eureau, att bevaka och påverka nuvarande och kommande förslag inom taxonomin. Under sommaren 2021 kommer det att krävas särskilt intensiva insatser med kommande  delar. EU-förordningen ska vara fullt ut implementerad 31 dec 2022.

Svenskt Vattens kontaktperson i frågan är Mikael Larsson.