EU:s taxonomi - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

EU:s taxonomi

EU-kommissionens arbete fortsätter med Taxonomin - EU:s systematik för att definiera en grön investering inom en industrisektor. Taxonomins betydelse för VA i framtiden ska inte underskattas eftersom EU:s Green Deal rymmer ambitionen att mobilisera 1 000 miljarder euro i gröna investeringar. Om och hur VA-sektorn kan ta del av dessa och andra pengar med samma ändamål, avgörs bland annat av hur taxonomin utformas. Nya förslag finns att ta del av längre ner på sidan.

VA är en av de ca 50 olika sektorer som taxonomin omfattar. Arbetet med EU:s taxonomi fortskrider både i Bryssel och hos Svenskt Vatten.

Efter remissrundan i april publicerade EU-kommissionen den 13 juni sina färdiga förslag för vilka krav som ska gälla för de fyra återstående miljömålen:

  • Hållbar användning och skydd av vatten och marina resurser, läs om VA på sid 4-17 här
  • Omställning till en cirkulär ekonomi, läs om VA på sid 16-19 här
  • Förebyggande och begränsning av miljöföroreningar (ej aktuellt för VA, mest om farligt avfall) 
  • Skydd och återställande av biologisk mångfald och ekosystem (ej aktuellt för VA, fokus på återskapande av natur) 

Under hösten 2023 kommer EU-kommissionens förslag att tas upp för politisk behandling i EU-parlamentet och ministerrådet. Beslut tas förmodligen under hösten och de s k delegerade akterna börjar därefter gälla, troligen redan från 1 januari 2024.

Svenskt Vatten var med i remissarbetet och skickade sina synpunktger till såväl svenska Finansdepartementet som till EurEau och till EU-kommissionen.

De flesta av förslagen är rimliga, men vissa är orimliga eller mycket svåra att uppnå:

- Ett tekniskt kriterie kan tolkas som att mätning av kallvatten ska ske i varje enskild lägenhet för att en utbyggnad av ett dricksvattennät i en stad ska definieras som en grön investering. Om ett sådant krav alls är hållbart, anser Svenskt Vatten att deta krav ska ställas på fastighetsägaren och inte på VA-huvudmannen.

-  Ett annat tekniskt kriterie sätter betydligt högre krav för avloppsvattenrening i taxonomin  än det regelverk som finns i Ramdirektivet för vatten. Det anser inte Svenskt Vatten vara rimligt.

Genomgående är det så att för att räknas som en "grön" investering ska ett företag/VA-organisation klara den höga ambitionen med de tekniska kriterierna inom åtminstone ett miljömål - samtidigt som företaget inte får vara sämre än något enda av bottennivåkriterierna ”orsakar inte betydande skada” inom de sex miljömålen.

De två miljömål som hittills beslutats och trätt i kraft är de tekniska kriterierna samt bottennivåkriterierna ”orsakar inte betydande skada” - för klimatpåverkan och klimatanpassning. Dessa finns i svensk översättning.

Dessa två delar började gälla 1 januari 2022. 

För den som vill läsa om taxonomin och dess bakgrund från EU-kommissionen kan göra det HÄR (på engelska). 

De 10-15 största VA-organisationerna kommer att rapportera taxonomin i enlighet med det snart beslutade Direktivet om företagens hållbarhetsrapportering. Finansinspektionens definition av större organisation finns här.

För övriga VA-organisationer kommer respektive låneinstitut återkomma under hösten med hur taxonomirapporteringen ska utformas inför 2024.

Svenskt Vattens kontaktpersoner i frågan är Anders Finnson och Erik Karlsson.