Hoppa till huvudinnehåll

EU:s taxonomi

Nya ståndpunkter har kommit i Svenskt Vattens arbete med EU:s taxonomi. Dess betydelse för VA i framtiden ska inte underskattas eftersom EU:s Green Deal rymmer ambitionen att mobilisera 1 000 miljarder euro i gröna investeringar. Om och hur VA-sektorn kan ta del av dessa och andra pengar med samma ändamål, avgörs bland annat av hur taxonomin utformas. Nya förslag finns att ta del av längre ner på sidan.

VA är en av de ca 50 olika sektorer som taxonomin omfattar. Arbetet med EU:s taxonomi fortskrider både i Bryssel och hos Svenskt Vatten. EU-kommissionens rådgivande organ ”Plattformen för hållbar finansiering” har publicerat förslag till vilka krav som ska gälla för de fyra återstående målen:

  • Hållbar användning och skydd av vatten och marina resurser
  • Omställning till en cirkulär ekonomi
  • Förebyggande och begränsning av miljöföroreningar
  • Skydd och återställande av biologisk mångfald och ekosystem

I juni/juli kommer EU-kommissionen med sitt preliminära förslag till s.k. delegerad akt, med fyra veckors remisstid för att återkomma med synpunkter. Under hösten 2022 ska kommissionen ha sitt slutgiltiga förslag klart som då tas upp för politisk behandling i EU-parlamentet och ministerrådet.

Svenskt Vatten har redan skickat in sitt remissvar till såväl svenska Finansdepartementet som till EurEau och EU-kommissionen.

De flesta av förslagen är rimliga, men vissa är orimliga eller mycket svåra att uppnå:

- Mätning av kallvatten i varje enskild lägenhet, om ett sådant krav alls är hållbart, ska ställas på fastighetsägaren och inte på VA-huvudmannen.

-  Det är orimligt att kraven för avloppsvattenrening eller återanvändning av avloppsvatten är betydligt striktare i taxonomin än i Ramdirektivet för vatten. 

Svenskt Vattens fullständiga remissvar finns här.

Plattformens rapport med förslag på kriterier hittar ni härse sid 598-624.

Genomgående är det så att för att räknas som en "grön" investering ska man klara åtminstone en av de höga ambitionerna samtidigt som man inte får vara sämre än något enda av de sex bottennivåkriterierna ”orsakar inte betydande skada”.

De två delar som hittills beslutats om (s.k. tekniska granskningskriterier), för klimatpåverkan och klimatanpassning, finns nu i svensk översättning.

Dessa två delar började gälla 1 januari 2022. 

- Jag tycker att vi och Eureau sammantaget kan vara ganska nöjda med det första utfallet, säger Anders Finnson, senior miljöexpert på Svenskt Vatten. Vårt påverkansarbete har lett till betydligt bättre, mer hållbara och mer uppföljningsbara krav. Nu arbetar vi vidare för att få de fyra återstående miljöområdena inom taxonomin så relevanta som möjligt.

För den som vill läsa om taxonomin och dess bakgrund från EU-kommissionen kan göra det HÄR (på engelska). 

Den som vill ta del av den svenska regeringens ståndpunkter om taxonomin kan göra det HÄR (på svenska).

De 10-15 största VA-organisationerna kommer att rapportera taxonomin i enlighet med det snart beslutade Direktivet om företagens hållbarhetsrapportering. Finansinspektionens definition av större organisation finns här.

För övriga VA-organisationer kommer respektive låneinstitut återkomma under hösten med hur taxonomirapporteringen ska utformas inför 2023.

Svenskt Vattens kontaktpersoner i frågan är Anders Finnson och Erik Karlsson.