Fem utmaningar i branschen - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Fem utmaningar i branschen

Svenskt Vatten ser fem utmaningar i branschen och så här beskrivs de olika områdena.

Investering och Förnyelse

Många av Sveriges VA-anläggningar lever på övertid. De byggdes upp under femtio, sextio och sjuttiotalet. Behovet av underhåll, förnyelse och uppgradering är växande och avgörande för fortsatt tjänsteleverans. Utöver detta krävs stort utrymme för nyinvesteringar avseende satsningar på stadsbyggnad, framförallt i landets större städer och tillväxtregioner.

Befolkningsökning, förnyade regelverk och förändrat klimat är drivande faktorer. Allt detta kräver pengar och kompetens, men också nya finansiella modeller som hjälper enskilda VAorganisationer att skapa det utrymme som krävs fört att klara av framtidsinvesteringarna.

Kompetens och Attraktivitet

Likt många andra branscher har VA-sektorn svårt att rekrytera tillräckligt med nya medarbetare. Utvecklingen förstärks av att kompetenskraven på medarbetarna dessutom ständigt höjs. Begreppet kärnkompetens är under förändring.

Idag räcker det inte med VA-teknisk kompetens, det krävs även kunskaper inom juridik, hållbarhet, ekonomi, livsstilar & värderingar samt ett balanserat nyttjande av digitaliseringens möjligheter. Samtidigt ökar de geografiska olikheterna över landet. VA-företag i de heta regionerna har svårt att konkurrera med andra branscher och andra arbetsgivare. Kommuner utanför högskoleregionerna har svårt att locka folk till sig av helt andra skäl.

Säkerhet och hot

Sårbarhets- och säkerhetsfrågorna lyfts fram av allt fler aktörer som särskilt kritiska inför framtiden. Det finns direkta hot som kan påverka vattenkvalitén som härstammar från kemikalier, läkemedel, klimatförändringarna, konkurrerande markanvändning, andra samhällsintressen m.m.

De indirekta hoten tenderar att öka i betydelse. Cyberattacker, terror och andra geopolitiska aspekter påverkar såväl VA-organisationerna som andra delar i samhället direkt och med full kraft. Nya samverkansformer och skyddsformer är centralt för att bygga robusthet.

Affärsmodeller och innovation

Digitaliseringen samt ökat fokus på VA-teknisk innovation har lett till en situation där det idag är lättare än tidigare att både pröva och utforma nya typer av anpassade lösningar istället för att utgå från att ”en lösning passar de flesta”. Såväl VA-tekniska som digitala lösningar måste utforskas och användas mer inom VA-området. Både avseende effektivitet och utökat tjänsteutbud för kunder.

Innovationsförmågan och design av nya tjänster samt produkter behöver öka. Det ställer nya krav på organisering och de nya affärslogiker som VA kan och bör ha framåt. Många talar om en gigantisk strukturomvandling gällande anläggningar och infrastrukturen. En minst lika utmanande faktor är behovet av omstöpning av betalningsmodeller och vilket tjänsteutbud som VA kan och ska erbjuda framåt.

Partnerskap – Att verka genom andra

En ökad mängd beslut står i begrepp att fattas i Bryssel. Sverige är i ett europeiskt perspektiv inte en särskilt stor aktör med allt vad det innebär för möjligheterna att få gehör för svenska ståndpunkter och synsätt. Om Sverige är litet i Bryssel är VA-frågorna än mindre. Det är en utmaning att få branschen att tala med en röst oavsett om rösten ska höras i Bryssel, Borlänge eller i den svenska Riksdagen.

Effekterna av klimatförändringarna sätter tryck på vattnet som resurs och ägodel. Vattensituationen blir mer svårplanerad samtidigt som fler intressen kämpar för att lyfta fram sina egna (sär)intressefrågor i samhällsplaneringen. Kampen om att sitta i förarsätet i samhällsplaneringen hårdnar.

Se även Omvärldsanalys inom ramen för framarbetande av ny verksamhetsstrategi (pdf)