Växtvärk i SVU-kommittén – ersättare och nya medlemmar från augusti - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Växtvärk i SVU-kommittén – ersättare och nya medlemmar från augusti

Augusti kommer att gå i förändringens tecken för SVU-kommittén. I samband med att några långvariga ledamöter lämnar sitt uppdrag får kommittén nya tillskott – som både ersätter och utökar antalet representanter. För att säkerställa kontinuitet och minska sårbarhet i kommitténs organisation utökas nämligen antalet ledamöter till nio.

Fem nya ledamöter kliver in i SVU-kommittén i augusti månad. I samband med detta lämnar de tidigare ledamöterna Daniel Hellström, Lena Blom och Magnus Bäckström sina uppdrag. Detta innebär att kommittén utökas med två ledamöter – detta för att säkra kontinuiteten och få en minskad sårbarhet vid exempelvis oplanerade avhopp. Att skiftet sker just i augusti beror på att de ska få en välavvägd infasning inför höstens SVU-ansökningar och VA-klustrens ansökan om högskoleprogram 2025–2028.

Här nedan presenterar vi SVU-kommitténs nya medlemmar närmare.

Helene Ejhed:

Miljöingenjör (uppströmsansvarig), Kommunalförbundet Norrvatten

Jag jobbar som uppströmsansvarig på Norrvatten sen 2018, med fokus på dricksvattenskydd kring Norrvattens ytvatten- och grundvattentäkter i norra Stockholms län. Jag har arbetat som forskare och konsult i mer än 20 år med att beräkna källor till utsläpp av olika ämnen, och med rening av till exempel läkemedelsrester och PFAS i avancerad avloppsrening samt enskilda avlopp. Mina intressen är riskbedömningar, hållbar dagvattenhantering, tidiga varningssystem, spridning och åtgärder av PFAS, samt analysmetoder för att garantera hälsosamt dricksvatten mm. Jag hoppas att jag kan bidra genom min nyfikenhet och genom att se kopplingar mellan utmaningar och möjligheter i Sveriges VA utveckling.

 

Linda Åmand:

Produktionschef (avloppsrening), Käppalaförbundet

Jag hoppas kunna bidra till SVU-kommittén genom överblick av VA-organisationens behov, erfarenhet av att ha arbetat som forskare och mina internationella erfarenheter genom bland annat flera år av arbete med programkommittén för World Water Congress.

De senaste snart sex åren har jag tillbringat som produktionschef på Käppalaförbundet. Innan dess arbetade jag på IVL Svenska Miljöinstitutet där jag bland annat var med och startade upp VA-kluster Mälardalen 2009 och var en av klustrets första doktorander i ett samarbete mellan Stockholm Vatten, Käppalaförbundet och Syvab.

Under mina år på IVL och i min egen forskning var fokus på digitalisering av reningsverk – instrumentering, styrning och modellering. Under tiden på Käppalaförbundet har intresset breddats och nu är jag nyfiken på framtidsfrågorna för oss som VA-organisationer, till exempel hur vi kan använda våra resurser på bästa sätt.

 

Marie Albrektsson:

Bolagsstrateg, Stockholm Vatten och Avfall

Jag är bolagsstrateg på Stockholm Vatten och Avfall, och har jobbat drygt 15 år i VA-branschen. Jag har en ganska bred erfarenhet, både från den kommunala sidan och från konsultsidan. Mest har jag arbetat med processutformning, -optimering och -utveckling, men även hydraulik, energieffektivisering och strategiska planer. Jag brinner för hållbarhetsfrågor, och hur man kan få den största samhällsnyttan till en rimlig kostnad. Det ska bli jättekul att vara med i SVU-kommittén. Jag hoppas kunna bidra med ett helhetsperspektiv och ett driv att få ännu bättre samarbete över fackgränserna.  

 

Emma Hansryd:

Avdelningschef för strategisk samordning, Kretslopp och Vatten, Göteborg

Efter examen från Chalmers och en kortare period inom avfallsområdet i Herrljunga kommun påbörjade jag min anställning som ingenjör på VA-verket i Göteborg i mars 2004. Jag har arbetat med projekt inom ledningsnät och på vattenverk, varit aktiv inom stadsplanering och hur vi hanterar klimatanpassning inom staden. Sedan 2010 har jag haft olika chefsroller och i min nuvarande roll på Kretslopp och vatten ansvarar jag bland annat för verksamhetsstyrning, FoU- och taxearbetet. Jag är ledamot i programrådet samt i styrgruppen för stadens utvecklingsavtal med Samhällsbyggnadsteknik på Chalmers. Mitt främsta bidrag till SVU-kommittén är ett helhetsperspektiv som innefattar management och finansiering.

 

Helen Halvardsson:

Förvaltningschef, Teknik- och fritidsförvaltningen, Säffle-Åmål

Jag jobbar som förvaltningschef på Teknik och fritid Säffle-Åmål där vi samverkar mellan två kommuner inom VA och övrig kommunalteknik. Är ekonom i grunden och har lång erfarenhet av arbete inom teknisk förvaltning och politiskt styrd organisation, som ekonom med stort fokus på VA-ekonomi och de senaste 12 åren som chef.

Mina intresseområden är samverkansfrågor kommunalt och regionalt och betydelsen av den för att säkra en långsiktigt hållbar VA-försörjning oavsett geografiska och demografiska faktorer. Kompetensförsörjning, mindre kommuners utmaningar med stora underhålls- och investeringsbehov, digitalisering och kommunikation är andra intresseområden.

Är även engagerad kring att skapa långsiktigt hållbara ekonomiska förutsättningar kring det kommunala VA-uppdraget och sätta VA-frågorna på kartan genom kommunikation och kunskapsspridning.