Vattensituationen i kommunerna 2018–2023 - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Vattensituationen i kommunerna 2018–2023

Hur har vattensituationen sett ut i landet de senaste åren? Vi har sammanställt de underlag som medlemmarna rapporterar in via VASS för sommarhalvåret. Även om siffrorna inte är helt jämförbara mellan åren, ger de en bra bild över trenderna. Här gör vi en tillbakablick med start den varma sommaren 2018.

Sedan den torra sommaren 2018 sammanställer Svenskt Vatten varje sommarperiod läget vad gäller vattensituationen i landet. Underlaget kommer från statistiksystemet VASS, där rapporteringen sker kommunvis oavsett om man har egen vattenproduktion eller inte, kombinerat med mediabevakning av kommunernas hemsidor. Siffrorna är inte helt jämförbara mellan åren, men ger ändå en god indikation på läget:

 • 2018: Varm och torr period utmanar VA-organisationerna
  Drygt 100 VA-producenter rapporterade vattensituationen, varav drygt hälften utfärdade bevattningsförbud. Av dessa uppgav 2/3 att det berodde på kapacitetsbrist. I övriga fall var problemet otillfredsställande råvattentillgång. 4/5 uppmanade till försiktighet eller sparsamhet och cirka 75 procent av dessa angav att uppmaningarna gett effekt i form av lägre förbrukning. Denna informationsinhämtning gjordes via en utskickad enkät, inte i VASS.

 • 2019: Inga större kapacitetsproblem hos VA-producenterna
  Sommaren 2019 rapporterade 205 kommuner. Inrapporteringen visade att totalt 30 kommuner haft bevattningsförbud under sommaren, varav förbudet endast berörde delar av kommunen i 9 av fallen. Den dominerande orsaken till information till kunderna var i förebyggande syfte. Vattenbrist har endast angivits som orsak i 14 kommuner. Kapaciteten på anläggningarna var inte något problem under 2019.

 • 2020: 42 kommuner inför bevattningsförbud
  178 kommuner rapporterade in sin vattensituation. Av dessa hade 42 infört bevattningsförbud och 43 uppmanat till vattenbesparing. Orsakerna uppgavs vara vattenbrist i 13 fall, kapacitetsproblem i 7 fall, hög förbrukning i 40 fall och förebyggande syfte i 36 fall.

 • 2021: 43 kommuner inför helt eller delvis bevattningsförbud
  148 kommuner rapporterade sin vattensituation. Av dessa införde 31 bevattningsförbud samtidigt som 12 kommuner rapporterade in att de haft bevattningsförbud i en mindre del av kommunen. 21 kommuner uppmanade kunderna att spara vatten.

 • 2022: Färre bevattningsförbud införs
  135 kommuner rapporterade in vattensituationen. 19 bevattningsförbud infördes, för hela eller delar av kommunen. 10 kommuner rapporterade att de uppmanat kunderna till vattenbesparing.

 • 2023: 51 bevattningsförbud totalt
  Under 2023 bad vi VA-organisationerna att enbart rapportera in i VASS i de fall då de infört restriktioner i användandet av dricksvatten. Vi samlade in information om vattensituationen från 93 kommuner (varav vi fick in 63 i VASS och resterande 30 via mediabevakning). Totalt infördes 51 bevattningsförbud, varav 18 enbart berörde delar av kommunen. 42 kommuner uppmanade till vattenbesparing. Sommaren började varmt och torrt, vilket gjorde att nästan alla bevattningsförbud och uppmaningar om vattenbesparing kom i maj och juni. Sedan slog vädret om, vattenförbrukningen minskade och restriktionerna upphävdes.

I tabellen nedan visar vi en jämförelse för perioden 2019–2023. För de första fyra åren har vi inte tagit med de kommuner som rapporterat att de inte haft några åtgärder kring vattensituationen, vilket gör jämförelsen med mellan åren tydligare.

För 2019 och 2020 ingår ”Bevattningsförbud del av kommunen” i antalet för ”Bevattningsförbud hela kommunen”.

Värt att notera är också att många medlemmar sedan ett par år jobbar aktivt med kommunikation inom ramarna för hållbar vattenanvändning och därför har fler verktyg för att påverka vattenkonsumtionen löpande och i förebyggande syfte. Sedan 2018 har även olika åtgärder i anläggningarna genomförts för att säkra kapaciteten.