Vattenfrågorna behöver ta plats i forsknings- och innovationspolitiska propositionen - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Vattenfrågorna behöver ta plats i forsknings- och innovationspolitiska propositionen

Under slutet av 2024 ska regeringen presentera en ny forsknings- och innovationspolitisk proposition. Sedan en tid tillbaka pågår arbetet med att komma med förslag och synpunkter kring propositionen. Även vi på Svenskt Vatten har lämnat våra synpunkter som främst fokuserar på ytterligare satsningar på forsknings- och innovationsprogram samt fortsatt arbete med forskarskolor.

– Vi står inför omfattande investeringsbehov i de kommunala vattentjänsterna. I det investeringsutrymmet finns goda förutsättningar för omställning och utveckling. Likaså sätter klimatförändringen allt hårdare press på såväl vattenresurser som infrastruktur. Vi har en unik möjlighet att nyttja detta förändringsfönster genom att skapa innovativa och tvärvetenskapliga lösningar för att åstadkomma långsiktigt hållbara och robusta vattentjänster. Behoven är stora och hela Sverige skulle få nytta av en kraftfull satsning på sektorsövergripande forskning inom vattenområdet, säger Pär Dalhielm, vd på Svenskt Vatten.

Forskning på vattenområdet kan bli helt avgörande för hur framtidens vattenförsörjning ser ut. Ämnet har aktualiserats genom regeringens nya forsknings- och innovationspolitisk proposition som presenteras nästa höst och ska ersätta den tidigare propositionen från 2020. I augusti tillsatte regeringen en forskningsberedning med syfte att agera rådgivare, bland annat i utarbetandet av den nya propositionen. Därutöver har myndigheter, organisationer och företag haft möjlighet att lämna förslag och synpunkter, något vi på Svenskt Vatten valt att göra. Huvudsakligen lyfter vi fram tre punkter; utökad budget till Formas nationella forskningsprogram för hav och vatten, fortsatt satsning på forskarskolor, och etablerandet av ett nytt nationellt strategiskt innovationsprogram för vatten.

Behov kan skapa innovation

Behoven av investering och förnyelse, nya affärsmodeller och innovationer, samverkan, kompetensförsörjning och forskning är stora i VA-branschen. Sommarens översvämningar som drabbat många platser i Sverige visar på utmaningar och brister i bland annat infrastruktur. Därför behövs en kraftfull satsning på forskning och innovation till stöd för och inom VA-sektorn för att långsiktigt säkra hållbara och robusta vattentjänster. Inte minst vill vi i våra synpunkter till propositionen lyfta det faktum att klimatförändringarna är direkt kopplade till vår förmåga att hantera vatten – både då det finns i överflöd och när det är en bristvara. För aktörer, och länder, som hittar lösningar för långsiktiga vattentjänstlösningar finns det stora möjligheter i framtiden, menar Pär.  

– Klimatförändringarna kommer att påverka alla länder i EU. Om vi i Sverige kan ligga i framkant och utveckla innovativa lösningar har vi en möjlighet att bli ett föregångsland och även exportera produkter och tjänster som löser komplexa problem och främjar hållbar vattenförsörjning, förklarar han.