Vad sker inom de branschgemensamma initiativen? - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Vad sker inom de branschgemensamma initiativen?

Hållbar vattenanvändning, Framtidens VA-kostnader, Skyfall och Klimatneutral VA-bransch är alla branschgemensamma koncept som tagits fram utifrån medlemmarnas önskemål. Ambitionen är att få starkare genomslag genom en gemensam röst. Här berättar vi om status för de olika initiativen.

Efter torkan 2018 blev behovet av att kommunicera kring hållbar vattenanvändning tydligt. Ur detta föddes de branschgemensamma kommunikationskoncepten, där VA-organisationerna tillsammans med Svenskt Vatten jobbar fram budskap och material att använda för de organisationer som går med. I dag når koncepten omkring 75 procent av Sveriges befolkning.

Arbetet fortgår i olika faser inom de olika initiativen:

Klimatneutral VA-bransch

Klimatneutral VA-bransch är ett initiativ som startade 2021 med syftet att minska klimatavtrycket från VA-organisationernas kärnverksamhet. Tidigare var det ett separat koncept, som nu alltså ligger under det branschgemensamma kommunikationsparaplyet.

Hittills har över 120 kommuner anslutit sig till initiativet för att dela kunskap och driva utvecklingen tillsammans. Förutom ett gemensamt kommunikationsstöd i ImageVault, utgör klimatberäkningsverktyget, utvecklat tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet, en viktig del. Vi har genomfört löpande utbildningar i verktyget tillsammans med en seminarieserie. Under våren planerar vi en ny utbildning inom klimatberäkning av anläggningsprojekt samt kommer att ha en klimatkonferens i december. Läs mer om initiativet här.

Skyfall

Arbetet med konceptet Skyfall startade hösten 2023. Området är angeläget då landets VA-organisationer står inför en rad kommunikativa utmaningar i och med fler och kraftigare skyfall. VA-bolaget får ofta stå till svars för ”allt” och okunskapen bland kunderna är stor, bland annat kring ansvar kopplat till översvämningar.

Arbetsgruppen har identifierat ett grundbehov av att öka förståelsen för hur VA-systemet fungerar vid stora regn, som exempelvis vad bräddning är och VA-huvudmannens ansvarsområden. Budskapen ska rikta sig både till kunder, media, lokala beslutsfattare och interna funktioner som kundtjänst. Första delleveransen av material planeras lagom till sommarregnen. Därefter ska arbetet utvärderas och eventuellt fortsätta till hösten med ytterligare kommunikationsstöd.

Framtidens VA-kostnader

Konceptet Framtidens VA-kostnader adresserar kommunikation kopplad till VA-taxor. Materialet, som började lanseras mot slutet av 2022, består av kommunikationsstöd för att prata värde året runt; förklarande filmer, illustrationer, texter och bilder med enhetliga budskap kring vattnets värde.

Materialet används nu flitigt runt om i landet, antingen som det är eller med lokala variationer adderade. Några lärdomar? Börja använda materialet internt först för att hitta goda ambassadörer, kommunicera över hela året till olika målgrupper och använd gärna materialet brett, som exempelvis i hållbarhetsrapporten eller vid kriser.

Vi ser ett fortsatt behov av att kommunicera taxehöjningar och även om inget nytt material produceras, står arbetsgruppen till förfogande. Kom gärna med frågor, be om inspiration kring hur materialet kan användas eller om stöd för att skapa intern kännedom kring konceptet på exempelvis seminarier.

Hållbar vattenanvändning

Hållbar vattenanvändning, det första branschgemensamma kommunikationskonceptet, har löpt på sedan 2020. Här kan du se fina exempel på hur materialet som tagits fram använts av landets VA-organisationer. Konceptet har nu gått in i förvaltning hos Svenskt Vatten, vilket betyder att arbetsgruppen inte längre är aktiv och att inget nytt material arbetas fram. Befintligt material ligger precis som tidigare i ImageVault och Google Docs.

För dig som ännu inte är med i de branschgemensamma initiativen, kan du läsa mer och anmäla dig här. För Klimatneutral VA-bransch finns en separat anmälan på organisationsnivå.