Uppdaterad version av handbok för rörinspektion säkerställer inspektioner av VA-rör i fastigheter - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Uppdaterad version av handbok för rörinspektion säkerställer inspektioner av VA-rör i fastigheter

Rörinspektion i fastigheter kvalitetssäkras genom en uppdatering i handboken T25. Främst påverkas Svenskt Vattens medlemmar med eget innehav av fastigheter då både inköp av tjänsten rörinspektion i fastigheter samt eget utförande av detta berörs. Handboken fokuserar på fastighetsförlagda ledningar och kompletteras med fördel med Svenskt Vattens publikation P122 Rörinspektion av avloppsledningar i mark.

Rörinspektion i fastigheter aktualiseras genom en uppdatering av handboken T25. Den nya versionen, T25:2022 Handbok för rörinspektion – Avloppsledningar i fastighet, ersätter en tio år gammal upplaga. Med hjälp av större fokus på rutiner för inspektioner, information om ny teknik och säkerhetskrav, samt omvandling av bör-krav till ska-krav säkerställs standardiserad inspektion som underlättar för både inspektörer och beställare. Till grund för ändringarna ligger bland annat analys av enkätsvar rörande förbättringsbehoven i handboken.

Mer information och tillgång till handboken finns hos STVF.