Tolv nya beviljade SVU-projekt - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Tolv nya beviljade SVU-projekt

Nu står det klart vilka nya projekt som får stöd genom Svenskt Vatten Utveckling (SVU). Under vårens utlysning inkom totalt 22 ansökningar varav SVU beviljar stöd till tolv projektförslag. Bland ansökningarna utmärkte sig den höga frekvensen projekt med fokus på läkemedels- och PFAS-rening samt slambiokol. Med tanke på SVU:s tonvikt vid tillämpad forskning som ger nytta till Sveriges VA-organisationer var det inte förvånande att de beviljade projekten fokuserade på högaktuella utmaningar.

– Värt att notera med de beviljade projekten i vårens utlysning är att de speglar branschens behov av ny kunskap för att hantera angelägna utmaningar. Till exempel är både PFAS och läkemedelsrening nya krav i regelverk som nyligen beslutats eller som kommer att komma inom kort, säger Alexander Keucken, forsknings- och utvecklingsledare på Svenskt Vatten.

Svenskt Vatten Utveckling (SVU) har beviljat stöd till tolv projekt av totalt 22 inkomna ansökningar i samband med vårens utlysning. I synnerhet projektförslag inom läkemedels- och PFAS-rening samt slambiokol uppvisade en högre frekvens. Under första halvåret beviljades totalt 9.7 MSEK i SVU-medel – en tydligt högre nivå jämfört med tidigare utlysningar.

De beviljade SVU-projekten täcker ett stort spektrum av branschens kunskapsbehov och omfattar:

 • Hållbara beredningstekniker för PFAS
 • Termofil rötning utifrån resursperspektivet
 • Synergier mellan kvartär rening och befintlig rening
 • Karakteriseringsmetoder samt affärsmodeller för slambiokol 
 • Teori och praktik inom klimatneutralitet
 • Hållbarhetskriterier för VA-specifika upphandlingar
 • Beslutstöd för regn- och dagvattenåtervinning
 • Erfarenheter från införandet av vattentjänstplaner
 • Detektion av anomalier i ledningsnätet
 • Beslutsstöd för energi- och klimatåtgärder i VA-sektorn
 • Branschpraxis för förorenat dagvatten.

Svenskt Vatten Utveckling (SVU) är kommunernas eget FoU-program om kommunal VA-teknik. Programmet lägger särskild tonvikt på tillämpad forskning och utveckling inom det kommunala VA-området.

Vårens beviljade SVU-projekt förväntas ge nytta och ny kunskap för VA-organisationerna enligt följande:

 • Vägledning kring hur beslutsanalyser kan genomföras med WISER-verktyget för att till exempel jämföra möjliga PFAS-beredningstekniker och att stänga en vattentäkt.
 • Belagt underlag för att införa och driva termofil rötning utifrån bättre resursutnyttjande och ekonomi samt mindre klimatpåverkan.
 • Kunskapssammanställningen för underlätta teknikval då kvartär rening ska införas samtidigt som rening avseende fosfor, kväve och BOD ska bibehållas eller förbättras. 
 • Ökad kunskap om hur kvaliteten hos slambiokol varierar och varför den varierar för att kunna bygga nya affärsmodeller för reningsverkens slam- och fosforhantering.
 • Utveckling av slambiokolsmarknaden genom att kombinera jordbrukets behov av slambiokol och kolkreditmarknadens behov av kolsänkor, vilket kan leda till ett skifte i VA-branschen där pyrolys och biokolsproduktion utgör en väletablerad, ekonomiskt och klimatmässigt hållbar metod för hantering av avloppsslam.
 • Konkreta förslag på handlingsalternativ och stöd för VA-organisationer att gå från teori till praktik vad gäller deras arbete med klimatneutralitet.
 • Välförankrade förslag till hållbarhetskrav (både socialt och ekologiskt) för VA-organisationer och hur de ska kunna följas upp utifrån sex prioriterade upphandlingsområden under 2024 – 2025. 
 • Vägledning vid valet av kriterier för att främja cirkulära vattenlösningar (regn-och dagvattenåtervinning) och hur dessa kan poängsättas samt viktas. 
 • Stöd till kommunerna gällande arbetet med införande av vattentjänstplanerna genom att sammanställa lärdomar och erfarenheter samt att identifiera utmaningar och ge tips inför kommande revideringar av nuvarande vägledning.
 • Minskat behov av manuella inspektioner och underhåll i ledningsnätet genom implementering av AI och bildanalys för att detektera anomalier som erbjuder tidiga varningar som i sin tur kan förebygga större skador i VA-system.
 • Kunskapssammanställning kring energi- och klimatberäkningar, samt beslutsunderlag för VA-branschen kring energi- och klimatpåverkan av åtgärder i drift och investeringar genom fallstudierna med direkt nytta till tio deltagande VA-organisationer. 
 • Införande av branschpraxis för förorenat dagvatten i Sverige förväntas bidra till bedömning av dagvattenhantering ur systemperspektiv och på avrinningsområdes nivå samt stöd för upphandling, kravställning och konstruktion av anläggningar.

Listan över de senast beslutade SVU-projekten hittas här. Samtliga pågående SVU-projekt hittas här. Nästa ansökningsperiod löper fram till den 6 september 2024.