Svenskt Vatten projektleder unikt samarbete mellan Sverige, Ukraina och Polen - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Svenskt Vatten projektleder unikt samarbete mellan Sverige, Ukraina och Polen

Kunskapsutbyte och förbättrad avloppsrening står högst på agendan i ett unikt samarbete. Clean Baltic Source - Wastewater Treatment in Lviv and Volyn Oblasts är ett samverkansprojekt mellan Svenskt Vatten, polska State Water Holding Polish Waters och flera lokala och regionala ukrainska organisationer med syftet att förbättra den ekologiska statusen i floden Wislas avrinningsområde. Otillräcklig rening av avloppsvatten i regionen utgör en betydande miljörisk för Wisla och därigenom Östersjön. I projektet som delvis finansieras av Svenska institutet ska Sverige och Polen bidra med kunskap som leder till förbättrad ekologisk status i vattendragen.

- Vi ska stötta Lviv-regionen i utvecklingen av deras avloppsrening. Det finns avloppsreningsverk, bland annat i Lviv, som är i behov av upprustning, men många av de mindre samhällena saknar helt större reningsverk, berättar Klara Westling, expert inom avlopp och miljö på Svenskt Vatten som medverkar i projektet.

Avloppsrening i Ukraina samt den ekologiska statusen i floden Wisla och Östersjön står i fokus för projektet Clean Baltic Source - Wastewater Treatment in Lviv and Volyn Oblasts.  Svenskt Vatten leder projektet som delfinansieras av Svenska institutet. Tillsammans med State Water Holding Polish Waters ska vi genom initiativet stötta förbättringen av avloppsreningen i de ukrainska kommunerna i regionen. Mindre vattendrag som rinner genom regionens samhällen ansluter till Wisla och avsaknaden av pålitlig rening påverkar både floden och, i förlängningen, Östersjöns ekologiska status. Trots att den ukrainska andelen av det gränsöverskridande flodområdet är relativt liten är påverkan på dess ekologiska status stor. 90 % av ytvattenförekomsterna riskerar att inte uppnå god ekologisk status.

- Wisla rinner vidare genom Polen, som gör dricksvattenuttag i floden, och sedan ut i Östersjön. Det är vårt syfte att genom att bidra med kunskap till de ukrainska organisationerna kunna minska föroreningsmängderna i både Wisla och Östersjön, förklarar Klara.

Under hösten genomför man i projektet workshops och kommer även att hålla ett antal studiebesök. Genom att nyttja Sveriges och Polens expertis kan Ukraina bana väg för hållbara vattenförvaltningsmetoder, samt skapa nytta för miljön, lokalsamhällena och hela Östersjöregionen. Dessutom förbereds landet för införandet av flera direktiv man åtagit sig genom sin kandidatstatus för EU-medlemskap.