Svenskt Vatten kraftsamlar kring PFAS-frågan under 2024 - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Svenskt Vatten kraftsamlar kring PFAS-frågan under 2024

Nya reningskrav, uppmärksammade rättsfall och ett tilltagande medialt intresse sätter press på VA-sektorns arbete med PFAS-rening. Därför väljer vi på Svenskt Vatten att intensifiera vårt arbete på området.

Både media och samhället i övrigt har en ökande medvetenhet om utmaningen som förekomsten av PFAS i vatten och miljö innebär. En utmaning som Svenskt Vattens medlemmar arbetat med i flera år. Målen i Ronneby och Uppsala har väckt stor uppmärksamhet i media och bidrar till medvetenhet om hotet som kemikalierna innebär. Ytterligare exempel på detta är de inslag som SVT:s Rapport visat under veckan.  

Vi kan också se ett ökat politiskt intresse där i alla fall (L) och (MP) gjort utspel. Svenskt Vatten fick i december 2023 en debattartikel publicerad i Svenska Dagbladet. Udden riktas ofta mot Försvarsmakten och dess användning av brandskum. Men det finns förstås fler förorenare – inte minst producenterna av PFAS och alla de tillverkare av produkter som innehåller PFAS som varje dag sätts på marknaden. 

PFAS är även aktuellt av andra skäl då nya reningskrav kommer till följd av dricksvattendirektivet. För VA-branschen kan det på sina ställen komma att bli en rejäl utmaning att rena ner till en nivå av högst 4 ng/l som gäller för dricksvatten från 2026. För dem som inte redan ligger under gränsvärdet ställs krav på åtgärdsplaner. Dessutom lär kraven på rening av avloppsvatten sannolikt att skärpas. Att PFAS behöver renas råder det ingen tvekan om då ämnena i högre doser och under längre exponering innebär risker för människors hälsa. Däremot kommer halterna av många PFAS-ämnen i våra vatten fortsatt att öka eftersom dessa ämnen fortsätter att tillverkas och inkluderas i olika typer av produkter och användningsområden. 

Ett stort ansvar vilar på VA-sektorn. Svenskt Vatten har därför under hösten 2023 intensifierat arbetet riktat mot PFAS och kommer att kraftsamla internt under 2024. Några huvudpunkter presenteras nedan. 

EU-valet

Den viktigaste åtgärden för att minimera tillflödet av nya PFAS till miljön är att besluta de föreslagna breda restriktionerna för PFAS i EU som föreslagits av bland annat svenska Kemikalieinspektionen. Vi vill att denna fråga lyfts i den svenska valrörelsen. PFAS-ämnen är varor på den inre marknaden och regleras därför bäst på EU-nivå. Kontakter har tagits med bland annat EU-kommissionen som ska fatta beslut om hur ett förbud ska utformas.  
 
Identifiering och sanering av förorenade områden

Det finns kartläggningar gjorda men de har några år på nacken. Att hitta PFAS från tidigare miljösynder i till exempel grundvattnet är bara första steget. Det behövs också finansiering för saneringsåtgärder enligt principen om förorenaren betalar. Det kan tyckas självklart men i fallet Uppsala går det att konstatera att det kan vara mycket svårt att få det till stånd. 
 
Stötta medlemmar – ett nytt nätverk startas upp

Givet nya krav och kanske också nya frågor från invånare i kommunen vill vi se vad vi och ni tillsammans kan göra för att stötta varandra. Vilka reningstekniker fungerar bäst? Vilka kunskapsluckor finns? Vad kan vi göra inom SVU och våra högskolekluster? Hur ska man kommunicera till sina kunder och abonnenter i de fall det finns PFAS i dricksvattnet? 

Vill du vara med i PFAS-nätverket? Mejla till svensktvatten@svensktvatten.se så kommer du med på listan och får kommande nyhetsbrev och inbjudningar till nätverksträffar.