Samverkan mellan VA-branschen och försäkringsbolagen är nyckeln till effektivare hantering av översvämningsskador - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Samverkan mellan VA-branschen och försäkringsbolagen är nyckeln till effektivare hantering av översvämningsskador

Vikten av att främja god samverkan mellan VA-branschen och försäkringsbolagen vid översvämningsskador kan inte nog betonas. Efter en regntung sensommar och höst är frågan mer aktuell än någonsin. Därför träffades representanter från båda branscher, samt dess branschorganisationer för ett möte om projektet Snabbare hantering av översvämningsskador och regresser. En av medlemsorganisationerna som medverkade var VA SYD. Patrik Nilsson arbetar som utredningsingenjör på kommunalförbundet och han ser värdet av att både standardisera och simplifiera processerna rörande försäkringsärenden vid omfattande nederbörd, något han fann att det rådde samsyn kring.

– Både vi som VA-organisationernas representanter och försäkringsbolagen var överens om att vi vill förbättra systemet för det tar för stor administrativ ansträngning, säger han.

I slutet av november träffades representanter från fyra VA-organisationer, fem försäkringsbolag samt branschorganisationerna Svenskt Vatten och Svensk Försäkring för att diskutera samarbetet mellan de två branscherna. Särskilt var det frågan om rutiner vid översvämningsskador och regresser som diskuterades. Syftet var att väcka liv i projektet om snabbare hantering i dessa ärenden som pågått i olika former och utsträckning sedan 2014. Den senaste tiden har projektet legat vilande, men innan det återupptas behöver revidering ske. Patrik ser att det finns ett behov av modernisering, inte bara i det administrativa arbetet och kommunikationen mellan VA-huvudman och försäkringsbolag, utan även för att ta fram bättre schabloner och ett mer effektivt utredningsarbete.

– Vi har kommit en bit på vägen i vårt skadeståndsregister, jag tror att vi har effektiviserat mer än många andra huvudmän, trots det är vi två anställda som i genomsnitt lägger runt 15–20% av vår arbetstid på skadekrav, menar Patrik.

En av de aspekter han identifierar som extra viktig är att få en tydlig dialog mellan VA-huvudman och försäkringsbolag. Får man exempelvis ett varsel om skada slipper man att missa en utredning i närtid – nu kan kraven inkomma långt senare vilket ger betydligt sämre förutsättningar att genomföra en utredning. Inte minst blir dialog och ett effektivt arbete av stor vikt vid större händelser. När Malmö drabbades av det stora skyfallet 2014 var VA SYD tvungna att tänka nytt kring sitt arbete med försäkringsbranschen. Erfarenheten från den händelsen, samt andra i samma anda från andra delar av VA-Sverige, anser Patrik kan utgöra ett bra avstamp för arbetet framåt.

– Vi utvecklade en ny metod som innebar förenklingar av utredningsarbetet och schabloniseringar av exempelvis fakturagranskningar. Det kommer vi delvis att diskutera på mötena framöver, berättar han.

Patrik ser positivt på det fortsatta samarbetet och upplever att alla parter är måna om att hitta ett effektivt arbetssätt. Nästa möte väntar under det första kvartalet 2024. Till det mötet har samtliga deltagare tagit med sig intryck och frågor hem till sin organisation för diskussion. Även Svenskt Vatten har en viktig roll att spela.

– Jag ser framför mig att vi utvecklar något gemensamt för alla VA-organisationer i Sverige. Där ser jag att Svenskt Vatten samordnar i arbetet och även bidrar med kunskap för att ta fram en bra lösning, avslutar Patrik.