REWAISE - europeiskt innovationsprojekt med syfte att använda vatten smartare - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

REWAISE - europeiskt innovationsprojekt med syfte att använda vatten smartare

I Lund och Malmö händer spännande saker på dricksvattenfronten. Med fokus på att skörda och återanvända dagvatten, lokala kretslopp och digitala metoder genomförs här den svenska delen av EU-projektet REWAISE. Projektet är ett av fem stora ramprojekt som rör vattenfrågan. Therese Jephson, VA SYD/Sweden Water Research, är strategisk projektledare för REWAISE och hon lyfter särskilt VA-organisationernas viktiga roll inom projektet.

– Det som är unikt med REWAISE bland de stora ramprojekten är att det är VA-bolagen som är huvudaktörer, berättar Therese.

REWAISE, som står för Resilient Water Innovation for Smart Economy, är ett av fem innovationsprojekt som fått stöd genom EU:s ramprogram Horisont2020. Syftet med projektet, som är ett samarbete mellan Sverige, Spanien och Storbritannien, är att minska användandet av dricksvatten och använda vatten på mer effektiva sätt. VA SYD samordnar det svenska partnerskapet som i övrigt består av Lunds universitet, Malmö stad, Lunds kommun, MKB, Parkering Malmö, WIN Water, Sweden Water Research och Sveriges Lantbruksuniversitet. Therese Jephson projektleder arbetet och hon lyfter vikten av att använda EU-medel för att hitta nya innovativa lösningar som fokuserar på att skörda och återanvända dagvatten, lokala kretslopp med näring från urinsorterande toaletter samt digitala metoder.

– Medlen ger oss möjlighet att göra saker som inte belastar VA-taxan, därför kan vi utveckla innovativa tekniker och koncept i nya samarbeten, säger hon. Genom att ingå i ett internationellt samarbete kan vi också dra nytta av kunskap och lärdomar från europeiska VA-aktörer.

EU-projektet som helhet har som mål att minska dricksvattenanvändningen med 30%. Inom den svenska delen innebär det att försöka få ner vattenanvändningen till 100 liter per person och dygn.

Lokala metoder testas i living labs

– EU-projektet är uppbyggt med en utvecklingsdel som sker i början tillsammans med forskning, sen ska man implementera och testa i verkligheten, för att i slutändan också utvärdera. Vi jobbar i living labs och har ett nära samarbete med Malmö och Lund samt lokala byggherrar, förklarar Therese.

Så kallade living labs är ett sätt att testa innovation i verkliga miljöer. Inom ramarna för REWAISE innebär detta att nya lösningar testas i utvecklingsområdena Brunnshög i Lund och i Sege Park, Bellevuegården och på VA SYDs huvudkontor i Malmö. Här utvecklar REWAISE sina koncept – samla och återanvända regn- och dagvatten, digital tvilling och vattenbalans, samt lokala kretslopp i form av en urinsorterande toalett.

– Det vi har gjort konkret är att vi börjat med våra utvecklingsdelar, när det gäller dag- och regnvatten har vi testat ny teknik i form av keramiska membran vid en dagvattendamm i Brunnshög i Lund. En idé framtagen av forskarna i projektet från Lunds tekniska högskola. Denna teknik ska vi nu testa hos byggaktör i Sege Park där vi ska rena dagvatten för att kunna användas till toalettspolning och tvättmaskiner. Keramiska membran är dyrare, men också mer robusta och för vårt ändamål vill vi bland annat testa dem av anledningen att de klarar av att vara torra, säger Therese.

Eftersom pilotanläggningen behöver kunna vara avstängd för att inte dra onödig energi vid låganvändning föll alltså valet på de keramiska membranen. Testerna som utförts av Lunds tekniska högskola gav goda resultat. Det renade regn- och dagvattnet når inte dricksvattenkvalitet, men det är heller inte syftet, förklarar Therese. I stället är det i exempelvis disk- och tvättmaskin där renat regnvatten kan användas för att på så vis få ner dricksvattenförbrukningen.

Hållbar parkering och urinsorterande toalett

I Sege Park i Malmö testar man fler vägar att dra ner användandet av dricksvatten. Denna gång genom att nyttja regn- och dagvatten för bevattning av ett parkeringshus växtväggar.

– Regnvatten från taket samlas i ett nedgrävt magasin under parkeringshuset. När de volymerna inte räcker leds dagvatten från omringande område in till samma magasin. Att leda in dagvatten till en fastighet i stället för att leda ut det är enligt min vetskap inte testat i Sverige tidigare, förklarar Therese.

Samtidigt som projektet ger smartare bevattning avlastas också VA SYDs ledningsnät. Det gör också att mindre dagvatten når ut till recipienten.

På VA SYDs huvudkontor finns nu ett innovativt toalettsystem som torkar urinen till en torr växtnäring, direkt under toaletten. Det är forskare från SLU som tagit fram prototypen och även startat ett innovationsföretag.

– Här är vi på en resa mot att lokalt samla näring och återanvända det, säger Therese.

Rätt guidning är nyckeln

Att jobba med stadsutvecklingsprojekt innebär att många aktörer är involverade. Therese menar att det då är viktigt att finnas på plats och vara med i alla steg, särskilt då övriga parter inte alltid besitter vare sig kompetens eller genomförandekraft.

– Då har vi från projektet, med den kompetensen vi knutit till oss, varit nyckeln. Byggaktörerna har varit positiva till att göra saker, men de behöver guidning och hjälp, avslutar hon.

I höst väntar nästa steg i form av boendedialog och fler testplatser där underlaget kommer vara av yttersta vikt. Att redan nu ha testat tekniken skarpt ger än god grund att stå på. Vi ser fram emot att fortsätta följa REWAISE och hur innovationerna appliceras på fler olika sätt.