Remissvar för ett förbättrat genomförande av EU:s direktiv om miljöbedömningar (MKB-direktivet) - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Remissvar för ett förbättrat genomförande av EU:s direktiv om miljöbedömningar (MKB-direktivet)

Svenskt Vatten har skickat in ett remissvar rörande MKB-direktivets genomförande i svensk rätt. En formell underrättelse med synpunkter från EU-kommissionen på hur genomförandet gått till i Sverige blev startskottet för en promemoria från Klimat- och näringslivsdepartementet. Där i presenteras förslag som syftar till att förbättra det svenska genomförandet av direktivet. I vårt remissvar är vi positiv till att åtgärder vidtas för att förbättra genomförandet, men anser att ändringar generellt inte ska göras som går utöver kraven i direktivet.

Klimat- och näringslivsdepartementet har remitterat promemorian Ytterligare steg för att förbättra genomförandet av MKB-direktivet. Promemorian innehåller ett antal förslag med anledning av den kritik från Europeiska kommissionen som Sverige mottagit gällande genomförandet av MKB-direktivet som innehåller bestämmelser med krav på miljöbedömningar för vissa verksamheter. Förslagen innebär i huvudsak att vissa verksamheter och åtgärder ska anmälas till tillsynsmyndigheten, som ska göra en bedömning i frågan om huruvida verksamheten eller åtgärden kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Generellt sett är vi i vårt remissvar positiva till att åtgärder vidtas för att förbättra genomförandet av MKB-direktivet. Vi anser dock att det är viktigt att de författningsändringar som görs är proportionerliga och inte går längre än vad som är nödvändigt för att uppfylla kraven i direktivet bland annat i fråga om anmälningspliktiga vattenverksamheter.  

Läs vårt fullständiga remissvar här.