Omfattande taxehöjningar att vänta under 2024 - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Omfattande taxehöjningar att vänta under 2024

Vad sker med VA-taxorna under nästa år? Indikationer vi fått visar på en hel del förändringar. Hittills i år har omkring 50 kommuner lyft taxeärenden i sina respektive styrelser och nämnder. Även om analysen ännu inte är helt säker, pekar siffrorna mot att det nationella medelvärdet för 2024 års taxehöjning blir cirka 10–15 procent, att jämföra med 2023 års höjning på 8 procent.

Det rör på sig på taxefronten. Inför 2023 reviderade 243 kommuner sin VA-taxa, samtidigt som 47 kommuner lät föregående års (2022) taxa gälla även för 2023. Därefter har ett antal kommuner reviderat sin taxa under året, något som kommer att bli tydligt när Svenskt Vattens taxestatistik för 2024 samlas in och publiceras.

Utöver det har vi fått kännedom om att omkring 50 kommuner hittills i år lyft ärenden kopplade till 2024 års VA-taxa i sina styrelser och nämnder. Utifrån de beslut som har tagits här, kan vi se att taxorna i snitt planeras att höjas med 17 procent.

Störst höjningar i mindre stad/tätort

Figur 1 visar på medelvärde baserat på SKR:s kommunkategorier där de största höjningarna sker i mindre stad/tätort följt av större stad och landsbygdskommun. Samtliga av dessa kategorier bygger dock på få insamlade värden (4, 2 respektive 5 stycken). Flesta svar finns i stället i kategorierna ”Pendlingskommun nära storstad” (17 stycken) respektive ”Pendlingskommun nära mindre stad/tätort” (10 stycken). Sett till dessa två hamnar medelvärdet för höjningarna något lägre, 15 procent.

Störst revideringar i bolagiserade verksamheter

Flest värden är hämtade från bolagiserade verksamheter, 28 stycken, medan 22 stycken hämtas från olika typer av förvaltningar eller kommunalförbund. Figur 2 visar även att de allra största revideringarna sker i de bolagiserade verksamheterna.

Bedömningen är höjning med 10–15 procent

2023 års statistikinsamling visade ett nationellt medelvärde på 8 procent för taxehöjningar, vilket var den högsta årliga höjningen sedan insamlingen digitaliserades. Inför 2024 ser taxorna ut att höjas ytterligare, samtidigt som underlaget är för litet för att göra en definitiv analys.

Vad försvårar analysen? Värden är inhämtade från det som kommunerna har beslutat om i bolagsstyrelser eller nämnd. Innan ett faktiskt beslut tas i kommunfullmäktige, kan siffrorna komma att revideras. I denna insamling finns även endast ett 0-värde medan övriga kommuner aviserat höjningar på 3–47 procent. När vi i början av 2024 samlar in värden från samtliga kommuner kommer sannolikt betydligt fler 0-värden att rapporteras in. Det går även att anta att de kommuner med behov av högst revidering har en mer omfattande förankringsprocess än de kommuner som gör mindre revideringar.

Vad kommer då det nationella medelvärdet att bli för 2024? Sedan höjningarna för 2023 har vi fått signaler om att 2023 var ett svårbudgeterat år och att flera kommuner har gjort ett planerat underskott som ska kompenseras för under 2024. Svenskt Vattens samlade bedömning är därför att det nationella medelvärdet kommer att bli högre än för 2023 och sannolikt hamna någonstans mellan 10 och 15 procent.