Nytt steg mot införandet av det nya dricksvattendirektivet i Sverige - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Nytt steg mot införandet av det nya dricksvattendirektivet i Sverige

Regeringen har lämnat in sina förslag till lagändringar för implementeringen av det nya dricksvattendirektivet. Ändringarna finns i miljöbalken, livsmedelslagen och plan- och bygglagen och skiljer sig delvis från den dricksvattenutredning som varit underlag för lagändringarna. Ett orosmoln för VA-branschen är det utrymme som lämnas för statliga myndigheters möjlighet att lägga över ansvar på VA-huvudmän och kommuner. Dessutom kommer många myndigheter behöva arbeta med de nya föreskrifterna under tidspress.

Den 14 september lämnade regeringen sina förslag till lagändringar för att implementera det nya dricksvattendirektivet till Lagrådet. Förslagen till lagändringar bygger på betänkandet från 2020 års dricksvattenutredning, En säker tillgång till dricksvatten av god kvalitet (SoU 2021:81). Ändringarna återfinns i tre lagar: miljöbalken, livsmedelslagen och plan- och bygglagen. Lagändringarna föreslås träda i kraft 2024-03-01. 

Förslagen om lagändringar skiljer sig en del från de förslag som finns i utredningens betänkande.

- Vår tolkning är att de ändringar som gjorts i förhållande till utredningens förslag kommer att öka de statliga myndigheternas möjligheter att lägga över ansvar och uppgifter på VA-huvudmän och kommuner, säger Svenskt Vattens vd Pär Dalhielm. Det kommer vi naturligtvis bevaka i det fortsatta arbetet så att uppgifter som bör ligga på statliga myndigheter inte belastar VA-huvudmännen eller kommunerna. 

Lagrådet ska nu granska regeringens förslag innan en proposition om lagändringar läggs fram. Propositionen är planerad att lämnas till riksdagen 2023-10-26. De lagändringar som därefter beslutas av riksdagen är grunden för implementeringen av EU-direktivet. Ändringar i förordningar som regeringen beslutar om och föreskrifter som statliga myndigheter tar fram kompletterar lagändringarna och ger mer detaljer om hur implementeringen ska genomföras.  

- Det kommer vara ett stort arbete för flera statliga myndigheter att ta fram nya och ändrade föreskrifter för att genomföra dricksvattendirektivet. Eftersom beslutsprocessen dragit ut på tiden kommer myndigheterna dessutom få arbete under tidspress. Tiderna för när olika rapporteringar ska ske till kommissionen har inte ändrats för att Sverige haft en lång beslutprocess. Vi ser fram emot att ha en konstruktiv dialog med Havs- och vattenmyndigheten, Sveriges Geologiska Undersökning, Boverket med flera när de ska ta fram sina föreskrifter, säger Mats Engdahl, expert dricksvattenproduktion på Svenskt Vatten.