Ny enkät för stärkt förmåga att leverera vattentjänster skickas ut av VA-beredskapsutredningen - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Ny enkät för stärkt förmåga att leverera vattentjänster skickas ut av VA-beredskapsutredningen

VA-beredskapsutredningen skickar nu ut en enkät för att samla in uppgifter om hur VA-arbetet bedrivs i Sverige. Genom att besvara enkäten finns även möjlighet att lämna synpunkter på hur förmågan att leverera vattentjänster kan stärkas. Svaren kommer att användas i utredningens arbete och kan komma att publiceras i kommande betänkande.

VA-beredskapsutredningen är en regeringstillsatt utredning med uppgift att föreslå åtgärder som stärker samhällets förmåga att leverera vattentjänster i kris och höjd beredskap, från vardag till extrema situationer som krig eller klimatrelaterade katastrofer. I arbetet ingår samråd med relevanta myndigheter och aktörer. Detta görs genom ett antal expertgruppsmöten, men också via den enkät till Sveriges VA-verksamheter som nu skickas ut. Enkäten kommer att vara till stöd för det fortsatta arbetet inom utredningen.

– En god förmåga att leverera vattentjänster i kris börjar i vardagen. Era erfarenheter av hur systemet fungerar i dag och vad som kan behöva förändras för att öka robustheten är viktiga. Vi ser fram emot att ta del av era svar på enkäten, säger Helén Leijon, huvudsekreterare för VA-beredskapsutredningen.

Några av frågorna som ska utredas av kansliet är:  

  • ansvarsfördelningen mellan berörda aktörer,
  • förutsättningarna för finansiering av underhåll och investeringar i va-infrastruktur,
  • kraven på planerings- och förberedelseåtgärder, inklusive risk- och sårbarhetsanalyser (RSA),
  • försörjningen av kritiska varor och material,
  • behovet av förmågekrav,
  • möjligheter att säkerställa behov av vattentjänster hos samhällsviktig verksamhet.