Ny dom i Mark- och miljööverdomstolen rörande LTA-pumpar - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Ny dom i Mark- och miljööverdomstolen rörande LTA-pumpar

I en ny dom som berör 19-20 §§ lagen (2006:421) om allmänna vattentjänster (LAV) befäster Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) att förbindelsepunkten är grunden för den principiella ansvarsfördelningen mellan huvudmannen och fastighetsägarna. Fastighetsägaren bär ansvaret för kostnader för de grävnings- och elarbeten som behövts för att installera en LTA-pump i ett lämpligt utrymme på fastigheten.

En fastighetsägare väckte talan i Mark- och miljödomstolen och yrkade ersättning av Värmdö kommun för kostnader för installation av en LTA-pump. Frågan i målet var vem av dem som skulle stå kostnaden för installation och nedgrävning av pumpen på fastigheten, jämte kostnaden för uppgradering av elförsörjningen (dragning av elledning och elinstallation) på grund av pumpens drift och larmanordning.

Domstolen bedömde sammanfattningsvis att huvudmannens ansvar enligt 19 § LAV att under vissa förhållanden ordna en LTA-pump inte begränsar sig till att bekosta själva pumpen utan omfattar även tillkommande kostnader för bland annat elanslutning och grävning som pumpinstallationen ger upphov till. Bedömningen grundade sig främst på ordalydelsen i 19 och 20 §§ LAV, samt relevanta propositionsuttalanden, men beaktade även vad som kan anses var skäligt samt lämpligt ur effektivitetssynvinkel.

Mark- och miljödomstolen ansåg att det var Värmdö kommun, i egenskap av huvudman, och inte fastighetsägaren, som med stöd av 19 § LAV hade det ekonomiska ansvaret för tillkommande kostnader för grävnings och elarbetena som behövts för att installera LTA-pumpen i ett lämpligt utrymme på den aktuella fastigheten.

Värmdö kommun överklagade till Mark- och miljööverdomstolen som nu genom sin dom den 26 september 2023 (Mål nummer M 11811-22) har ändrat Mark- och miljödomstolens avgörande enligt kommunens yrkande.

Av MÖD:s domskäl framgår inledningsvis att nu gällande och tidigare VA-lagstiftning bygger på att förbindelsepunkten utgör grunden för den principiella ansvarsfördelningen mellan huvudmannen och fastighetsägarna.

Mark- och miljööverdomstolen gör sedan en helt annan bedömning än Mark- och miljödomstolen och anser att ansvaret för kostnaderna för grävning med mera ska ligga på fastighetsägaren i enlighet med ansvarsfördelningens huvudregel.

MÖD:s bedömning var i huvudsak följande:

Varken ordalydelsen i 19 § LAV eller förarbetena till bestämmelsen ger något tydligt stöd för att lagstiftaren avsett att utvidga huvudmannens ansvar för pumpar och andra särskilda anordningar på fastighetens sida om förbindelsepunkten till att avse även kostnaderna för grävning, dragning av elledning och övriga liknande kostnader.

Ett sådant kostnadsansvar skulle innebära att huvudmannens ansvar blir större för pumpar och andra särskilda anordningar än för vattenmätare, trots att förarbetena behandlar dessa i ett sammanhang och uttrycket ”ordna” används för båda i 19 § LAV.

I avsaknad av ett sådant stöd och då det inte heller har framkommit några bärande skäl för att frångå det ställningstagande som kommit till uttryck i tidigare avgöranden från Statens VA-nämnd, bedömer Mark- och miljööverdomstolen att ansvaret för kostnaderna för grävning med mera, i enlighet med ansvarsfördelningens huvudregel, ska ligga på fastighetsägaren.

Mark- och miljööverdomstolen ändrade mot bakgrund av detta den överklagade domen i enlighet med Värmdö kommuns yrkande.

Domen kan överklagas till Högsta domstolen senast den 24 oktober 2023. För att överklagandet ska tas upp av domstolen krävs prövningstillstånd. Om sådant inte ges blir MÖD:s dom gällande.