Nätverk för material i kontakt med dricksvatten - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Nätverk för material i kontakt med dricksvatten

Ett nytt regelverk för material i kontakt med dricksvatten är under framarbetning. Det har gjort att vi på Svenskt Vatten märkt av ett ökande intresse i frågan och en större efterfrågan på forum för diskussion och erfarenhetsutbyte. För att svara upp på dessa behov startar vi under våren ett nätverk för medlemmar som rör just frågor om material i kontakt med dricksvatten.

Att välja material och produkter som ska användas i kontakt med dricksvatten är ett område som många av Svenskt Vattens medlemmar upplever som svårt. Dessutom läggs mycket arbete på att hitta rätt lösningar. Bristen på nationella regler och vägledning har gjort att man måste förlita sig på godkännanden från andra länder och frivilliga certifieringar. Det europeiska regelverk som håller på att utarbetas med stöd av dricksvattendirektivet (EU)2020/2184 kommer att kunna ge vägledning i framtiden men det kommer ta tid innan alla delar är på plats och det finns produkter som är godkända enligt det nya europeiska systemet.

Just nu byggs det mer inom dricksvattenområdet än det gjorts på flera år, många nya vattenverk och nya reservoarer är under utredning, projektering eller byggnation. Takten i förnyelse av distributionsnät behöver öka och i många fall kan det leda till stora störningar om man ska använda samma metoder som när näten byggdes. Nya metoder innebär ofta nya material som ska användas i kontakt med dricksvatten. Därför är det många medlemmar som sitter med likande frågor på flera håll i Sverige. Många medlemmar har därför efterfrågat ett nätverk för erfarenhetsutbyte och diskussioner om lämpliga material att använda i kontakt med dricksvatten.

Ett nätverk för material i kontakt med dricksvatten kommer bland annat erbjuda fysiska och digitala nätverksträffar och en gemensam SharePoint-yta för att dela dokument. Dessutom ger ett nätverk möjligheter till direktkontakter med andra som jobbar med liknande frågor i andra organisationer.

Svenskt Vattens nätverk är i de flesta fall bara öppna för anställda hos medlemsorganisationer. När det gäller ett nätverk för material i kontakt med dricksvatten öppnar vi även för konsulter som har långvariga uppdrag hos våra medlemmar. I sådana fall anmäler medlemmen vilka konsulter man vill ska vara med i nätverket.

Nätverket administreras av Svenskt Vattens kansli men det absolut viktigaste för att nätverket ska bli effektivt är engagemanget från medlemmarna som deltar.  Inom nätverket behöver det finnas en planeringsgrupp på 4–6 personer som i samråd med Svenskt Vattens kansli planerar nätverkets aktiviteter.

Planen är att nätverket startas upp under våren 2024.

Du som är intresserad av att delta i nätverket, kontakta Mats Engdahl. Meddela gärna också om du kan vara med i planeringsgruppen.