Miljönytta och besparingar i Lumires dagvattenprojekt - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Miljönytta och besparingar i Lumires dagvattenprojekt

I ett shopping- och industriområde, delvis beläget inom vattenskyddsområdet för Luleå kommuns största dricksvattentäkt, har Lumire genomfört ett lyckat projekt kopplat till dagvattenhantering. En ny, sluten lösning leder nu smutsigt dagvatten direkt till reningsanläggningen.

Att utveckla, anlägga och underhålla dagvattensystem är något många VA-organisationer arbetar med. Utmaningar saknas inte, då såväl växande städer som klimatförändringar prövar befintliga lösningar. Luleå är inget undantag. Området Storheden strax utanför stan består av stora arealer hårda ytor, där industri, trafik och butiker samsas. Här finns ett antal källor till föroreningar som riskerar att påverka den närbelägna vattentäkten negativt.

- En särskilt kritisk plats är ett dike som utgör knytpunkt för flera större flöden som möts och rinner vidare, med risk för att föroreningar förs ned till grundvattnet, säger Lumires projektledare Jimmy Edmundsson.

Valet föll på sluten lösning

För att klargöra vilka mängder dagvatten som passerar diket, startade Lumire mätningar under våren 2022 i ett projekt finansierat av Naturvårdsverket. Parallellt mättes även grundvattennivåerna samtidigt som grundvattenrör borrades i nära anslutning.

Efter en noggrann utvärdering stod Lumire inför två val: att bygga en fördröjningsbassäng i diket eller att koppla samman rörledningarna. Valet föll på det sistnämnda; beräkningar visade att slutna rör passade bra eftersom det är god kapacitet ut från diket.

- Smutsigt dagvatten leds nu bort till den befintliga renings- och sedimentationsanläggningen, vilket gör att vi minskar risken för att oönskade ämnen ska sedimentera ner till Storhedens grundvattentäkt, säger Jimmy Edmundsson.

Lägre kostnader och nytta för miljön

Vilka är då fördelarna med lösningen? En sluten lösning kräver mindre underhåll och kostnaderna blir tre till fem gånger lägre än vid en magasinlösning, samtidigt som vattentäkten får ett bra skydd och påfrestningarna på recipienten minskar.

Insikterna ska nu ligga till grund för framtida utformning av dagvattenanläggningar i Luleå kommun. Jimmy Edmundsson hoppas även att både VA-organisationer och företag vill dra nytta av lärdomarna från projektet.

Läs mer om projektet på Lumires webb.