Många kommuner saknar plan för skyfall och översvämningar - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Många kommuner saknar plan för skyfall och översvämningar

Under de senaste veckorna har översvämningar drabbat flera kommuner runtom i landet. Klimatförändringarnas effekter i form av högre vattendrag och ökad nederbörd, ofta i skyfallsform, bidrar till risken för översvämningar. Trots detta visar Svenskt Vattens Hållbarhetsindex att cirka en tredjedel av kommunerna inte utrett potentiellt sårbara områden gällande risk för översvämningar vid regn eller höga vattennivåer.

– Med klimatförändringarna i åtanke är det viktigt att vi anpassar oss efter riskerna för skyfall och högre nivåer i våra vattendrag. Vi måste skapa översvämningsytor och göra plats för vattnet, säger Pär Dalhielm, VD för Svenskt Vatten.

Svenskt Vattens Hållbarhetsindex visar att 30 procent av de medverkande kommunerna saknar en utredning av potentiellt sårbara områden i fråga om risk för översvämningar. En sådan utredning syftar till att höja beredskapen, undvika skapandet av nya potentiellt sårbara områden och att efterleva ökande miljökrav.
En skyfallsplan kan även utgöra ett bra underlag för upprättandet av Vattentjänstplan. Denna plan tar ett bredare grepp kring VA-planeringen, men ska bland annat innehålla en bedömning av hur VA-anläggningen påverkas vid skyfall. Enligt lag ska en Vattentjänstplanen antas av kommunfullmäktige under 2023 och många kommuner kommer att gå en kamp mot klockan.

– Risken är att man inte hinner formulera sin Vattentjänstplan och få den förankrad. Att det dessutom ska genomföras på kort tid gör att man riskerar att planen håller en lägre kvalitet. Det är dock viktigt att betona skillnaden mellan Vattentjänstplan som är ett lagkrav och skyfallsplanen. Det är två olika saker men som kan stödja varandra, förklarar Pär.

Svenskt Vatten har tagit fram en vägledning för upprättande av Vattentjänstplan som stöd till Sveriges kommuner.

Även om behovet av klimatanpassningsåtgärder, och därmed strategier för detta, är större i storstäder och tätorter är klimatförändringar något som påverkar alla kommuner. Det är därför av stor vikt att kommunernas sårbarhet utreds och att det finns en tydlig strategi för de eventuella åtgärder som bedöms vara nödvändiga.