Konkreta utmaningar på agendan när Dala VA tog emot VA-beredskapsutredningen - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Konkreta utmaningar på agendan när Dala VA tog emot VA-beredskapsutredningen

Det har varit en uttalad strategi från VA-beredskapsutredningens sida att besöka VA-verksamheter och få en dos av verkligheten. I början av februari besökte de som en del av arbetet därför Dala VA, en ekonomisk förening bildad för en fördjupad samverkan mellan VA-huvudmän i Dalarna. Jenny Fredby är chef för Planering och Utredning på bolaget Dala Vatten och Avfall och medverkade vid mötet. Hon lyfter vikten av att utredningen är tillsatt – och inte minst att de tar del av utmaningarna som finns hos VA-huvudmän runtom i landet.

– Det är mycket bra att utredningen säkerställer en stor geografisk upptagningsförmåga med perspektiv från norr till söder. Det är viktigt att de tar del av konkreta utmaningar som VA-huvudmän ställs inför givet omvärldsläget och inom beredskapsfrågorna, säger Jenny.

Arbetet inom VA-beredskapsutredningen fortskrider. Så sent som i förrförra veckan hölls ett expertgruppsmöte och parallellt med de formella mötena fortsätter utredningens kansli att göra besök hos huvudmän, organisationer och föreningar verksamma inom VA-sektorn. Ett sådant besök ägde rum i början av februari i Falun där Dala VA tog emot Svenskt Vatten och VA-beredskapsutredningens kansli.

– Vi träffas inom Dala VA, i olika konstellationer, regelbundet under året och då anslöt VA-beredskapsutredningen till ett sådant möte, berättar Karin Olofsson, chef för Planering och Projekt VA på Falu Energi & Vatten.

Som ekonomisk förening är Dala VA relativt nybildad, men samarbetet sträcker sig långt tillbaka i tiden. Förhoppningen med bildandet är att den regionala samverkan ska kunna stärkas, bland annat genom att man nu ska kunna vara gemensam beställare. Dessutom utgör träffarna inom föreningen en möjlighet att diskutera gemensamma frågor – en av dessa är beredskap ur ett regionalt perspektiv. I takt med nya krav och utmaningar blir det allt viktigare med samverkan på flera olika nivåer, menar Jenny Fredby.  

– Utöver samverkan, som är central, är det är viktigt att VA-huvudmännen får rätt förutsättningar, det krävs både investeringar, resurser och organisation, och en ökad tydlighet i roller och ansvar, förklarar hon.

Utredningens bredd tydlig

Under besöket sökte utredningskansliet insikter kring såväl organisationsformer som investeringskapacitet och arbetet med beredskapsplanering. Enligt Jenny var det tydligt att utredningen har en bred syn på beredskapsområdet och att VA blivit en central del av en större dialog.

– Vi står inför nya utmaningar i samhället i stort och VA-verksamheten är i högsta grad en nyckelfaktor. Nya krav ställs för att säkerställa en kontinuerlig och robust leverans av vattentjänster, även under oroliga tider och med ett förändrat klimat, menar hon.

Även Karin instämmer i den tyngdpunkt som utredningens tillsättande innebär för VA-sektorn. Hon lyfter att alla kommuner behöver arbeta aktivt med beredskapsfrågorna och att de dessutom behöver sträcka sig över organisationsgränserna. Dessutom omfattar beredskapen inom VA-området mer än det kan framstå som vid första anblick. Samtidigt som de båda upplever att man kommit en bra bit på dricksvattenområdet, inte minst i frågan om nödvatten och planering av det kvarstår desto fler frågetecken på annat håll.

– Vi har bara börjat skrapa lite på ytan när det kommer till avloppssidan, säger Karin.

Förväntningar och ansvarsfördelning är centrala frågor

VA-beredskapsutredningen har i uppdrag att stärka förmågan att leverera vattentjänster vid händelse av kris, höjd beredskap och då ytterst krig samt utifrån de nya förutsättningar som följer av ett förändrat klimat. Jenny lyfter en sammanfattning från utredningskansliet själva, formulerad som en fråga, som central för uppdraget.

– Vad är en god VA-beredskap? Vad är det för nya eller ytterligare hot och risker som VA ska ta höjd för och vad finns det för utmaningar i det, exempelvis kring material och personalförsörjning? säger hon.

Även Karin lyfter angelägenheten i att definiera vad som ska ingå i god VA-beredskap och hur det bör finnas med centralt i uppdraget för utredningen.

– En av de viktigaste frågorna är de förväntade nivåerna, vad vi ska förhålla oss till och att hitta samsyn kring det, menar hon.  

Det är även i syfte att hitta rätt nivå som de båda tror att VA-beredskapsutredningens besök ute hos verksamheterna är av så stor vikt. För att de ska kunna avgränsa och hitta en möjlig nivå för landets VA-huvudmän att rusta för – både investeringsmässigt och personellt.