Insamling av dricksvatteninformation för EU-rapportering inleds i höst - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Insamling av dricksvatteninformation för EU-rapportering inleds i höst

Två olika dricksvattenrapporteringar som berör Svenskt Vattens medlemmar äger rum med start i höst. Den ena gäller perioden 2020–2022 och är kopplad till det tidigare dricksvattendirektivet, den andra gäller 2023 och är i enlighet med det nya dricksvattendirektivet. Senast den 29 februari 2024 ska Livsmedelsverket inkomma med rapportering till EU-kommissionen, men insamling av data påbörjas tidigare än så.

- Det är viktigt att våra medlemmar är insatta i frågan, tar del av informationen som finns hos Livsmedelsverket och förbereder sig för kommande krav och det arbete det innebär, säger Svenskt Vattens dricksvattenexpert Birger Wallsten.

Senast den 29 februari 2024 behöver medlemsstaterna i EU utföra två dricksvattenrapporteringar till Kommissionen. Den ena gäller för perioden 2020–2022 och är kopplad enligt det tidigare dricksvattendirektivet 98/83/EG. Den andra gäller för 2023 och är enligt det nya dricksvattendirektivet (2020/2184). Rapporteringen till EU-kommissionen görs av Livsmedelsverket, men insamling av data kräver stora insatser av dricksvattenproducenterna som ska dela med sig av uppgifterna som utgör underlag för rapporteringen.

Rapporteringen för perioden 2020–2022 gäller alla anläggningar som producerar eller tillhandahåller mer än 1000 kubikmeter per dygn. Rapporteringen är frivillig och omfattar resultat från undersökning av dricksvatten hos användare samt vilka åtgärder som vidtagits om vissa gränsvärden har överskridits. Livsmedelsverket kommer under hösten 2023 att kontakta de producenter som vars anläggningar omfattas av denna rapportering.

Rapportering för 2023 gäller alla anläggningar som producerar eller tillhandahåller mer än 10 kubikmeter per dygn. Rapporteringen gäller resultat av övervakningen som utförts på dricksvatten hos användare, avhjälpande åtgärder vid överskridanden samt dricksvattenhälsorelaterade incidenter. Endast incidenter som inträffat under 2023, varat i mer än tio dagar i rad och drabbat minst 1 000 personer omfattas. I nuläget är rapporteringen frivillig men det finns ett förslag om att införa rapporteringsskyldighet. Livsmedelsverket uppmuntrar dock så många som möjligt att delta för att göra rapporteringen så fullständig och rättvisande som möjligt.

Nära samarbete med Livsmedelsverket trots svårbegripliga förutsättningar

Sedan tidigare har Svenskt Vatten reagerat på kraven på den information som ska rapporteras enligt det nya dricksvattendirektivet. Det rör sig om att underlaget till rapportering som kommissionen delgivit medlemsstaterna hittills är betydligt mer omfattande än vad som anges i direktivet, att inrapportering bör ske senare under inrapporteringsåret och att både rapporteringssystem samt vägledning saknas. Främst det senare har påverkat vår rekommendation om att första rapportering bör skjutas till 2025.

- Vi har haft ett nära samarbete med Livsmedelsverket vid framtagandet av rapporteringsmodellen, men anser att första inrapportering 2024 bör senareläggas eftersom kommissionen ännu inte kunnat leverera en fastställd version av vilka uppgifter som ska rapporteras in eller ett rapporteringssystem kopplat till detta, förklarar Birger.

För att kvalitetssäkra rapporteringen till EU-kommissionen bör regeringen driva frågorna om att lägga informationskraven på en miniminivå, att första inrapportering ska ske 2025 i stället för 2024 och att dricksvattenleverantörernas inrapportering till Livsmedelsverket senareläggs till 31 maj. Först då ger vi både VA-producenterna och Livsmedelsverket tillräcklig tid för att säkra kvaliteten i den data som inkrävs på EU-nivå.

Läs mer på Livsmedelsverkets hemsida: