Industrin törstar efter sötvatten - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Industrin törstar efter sötvatten

Totalt används omkring 2,5 miljarder kubikmeter sötvatten i Sverige varje år. Allra törstigast är industrin. Av den totala sötvattenvolymen använde industrin cirka 61 procent under 2020, enligt SCB:s senaste mätning. Industrins behov av vatten bedöms dessutom öka rejält framöver, vilket kan medföra att fler ”vattentunga” aktörer söker sig till Sverige.

I ett europeiskt perspektiv sticker vattenkonsumtion inom industrin i Sverige ut med sina 61 procent; bland övriga europeiska länder står industrisektorn för i snitt drygt 50 procent av den totala vattenanvändningen enligt Aquastat, FN:s databas för vattenanvändning. Under 2020 gjorde industrin, utöver sötvattenuttaget, dessutom ett uttag av havsvatten på cirka 547 miljoner kubikmeter.

– Anledningarna till vattenkonsumtionen är flera: Sverige har en vattenkrävande industri och den goda tillgången har sannolikt gjort att industrin inte investerat fullt ut i vattenbesparande processer, säger Birger Wallsten, dricksvattenexpert på Svenskt Vatten.

Vatten lockar industriföretag

Behovet av vatten ser knappast ut att sina framöver. Globalt bedöms tillverkande industris behov öka med 400 procent till 2050 enligt World Water Assessment Programme. Vad gäller Sverige specifikt, har vi tidigare skrivit om hur industrisatsningarna i norr förutom el och arbetskraft, också kräver en stabil vattenförsörjning. Nya etableringar fordrar ofta stora mängder kyl- och processvatten.

– Sverige har med sin rika tillgång på vatten en konkurrensfördel och det är möjligt att fler vattenintensiva industrier börjar rikta blickarna norrut, precis som elintensiva industrier redan gjort, säger Erik Karlsson, strateg på Svenskt Vatten. Etableringarna kommer att ske där vattentillgången bedöms vara långsiktigt säker.

Massa- och pappersindustri storförbrukare

Vilka industrier slukar mest vatten? Massa- och pappersindustrin är den överlägset största vattenkonsumenten, men även exempelvis industrin för tillverkning av kemikalier och kemikaliska produkter samt stål- och metallverk använder mycket vatten. Likaså livsmedelsindustrin.

Från 1980-talet fram till i dag har vattenanvändningen inom industrin legat på en relativt stabil nivå med endast mindre variationer mellan undersökningsomgångarna, enligt SCB. Under 2020 använde industrin totalt 2 097 miljoner kubikmeter vatten fördelat på kylvatten vid elproduktion, övrigt kylvatten, processvatten, sanitärt vatten och övrig vattenanvändning.

Den i särklass största kategorien, cirka 60 procent, utgörs av vatten som används till kylning och består av kylvatten vid elproduktion och övrigt kylvatten. Processvatten, det vattnet som används inom tillverkningen, utgör en dryg tredjedel och sanitärt vatten en knapp procent.

Kommunala vattenverk levererar mest

Var kommer då industrins vatten ifrån? Vattenuttagen från enskilda täkter dominerar och uppgick år 2020 till nästan 90 procent av de totala vattenuttagen. Förutom att vatten levereras från kommunala vattenverk eller motsvarande (kommunalt vatten), förekommer en mindre andel köp (9 procent) av vatten från närliggande företag med enskild vattentäkt. Det vattnet kan vara av dricksvattenkvalitet, men också vatten som redan har använts av ett företag innan det säljs vidare till ett annat.

När vattnet väl använts, sker den största delen av vattenutsläppen i företagens egen regi. Endast omkring 5 procent av utsläppen sker till kommunala avlopps- och dagvattennät.

– Inte sällan faller ansvaret för industrins vattenförsörjning på VA-organisationen i kommunen där etableringen sker, säger Erik Karlsson, strateg på Svenskt Vatten. Samtidigt ser vi flera exempel på samverkan mellan industri och kommunala bolag, och en utveckling mot att inte använda dricksvatten utan i stället ta renat avloppsvatten eller älvvatten. Det här är områden som behöver utvecklas ännu mer.