Hållbarhetsindex visar fortsatt stora utmaningar för långsiktig hållbarhet - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Hållbarhetsindex visar fortsatt stora utmaningar för långsiktig hållbarhet

Svenska VA-organisationer uppvisar goda resultat knutna till både drift och klimatarbete, men nödvändiga investeringar i infrastrukturen brister fortfarande. Ett stort antal deltagande kommuner i årets Hållbarhetsindex rapporterar ett stort behov av reinvestering och nyinvestering – färre än 10% av kommunerna har en tillfredsställande status på sina anläggningar. Samtidigt har bara var tredje kommun en framtagen finansieringsplan.

Svenskt Vattens Hållbarhetsindex är utvecklat för att säkerställa och utveckla VA-organisationernas kapacitet att möta framtidens utmaningar genom analys av verksamheternas hållbarhet på både kort och lång sikt. Den årliga undersökningen är ett viktigt verktyg i frågor som rör investering, planering, prioriteringar och taxa, men även för nationella analyser av tillståndet i VA-Sverige. I årets undersökning deltog 177 kommuner, vilket motsvarar 61 procent av landets kommuner och representerar 84 procent av Sveriges befolkning. Sammantaget visar undersökningen att den dagliga driften av vatten- och avloppsverk är god, att branschen fortsätter leva upp till högt ställda miljökrav och att planeringen förbättrats sedan förra årets granskning. Däremot brister det fortsatt i nödvändiga investeringar i vatteninfrastrukturen för att möta framtida utmaningar och krav. I stora delar av landet är investeringarna avsevärt lägre än vad som krävs för att upprätta hålla en stabil och hållbar vattenförsörjning i framtiden. Investeringsbehoven är fortsatt stora men faktum är att bara var tredje kommun idag har en plan för hur man ska finansiera denna livsviktiga infrastruktur.

Förra årets nyhet i Hållbarhetsindex var tre frågor avseende verksamheternas klimatavtryck. Årets svar visar att tre fjärdedelar av VA-organisationerna arbetar aktivt med åtgärder för att eftersträva ett minskat klimatavtryck från verksamheten. Vid insamlingstillfället arbetade ca fyrtio VA-organisationer med klimatberäkningar för uppföljning av verksamhetens växthusgasutsläpp och ytterligare ett sjuttiotal planerar för detta arbete i närtid.

VA-organisationernas fortsatt största utmaning är upprätthållandet och förbättringen av VA-anläggningarnas status. Behovet av reinvestering och nyinvestering är stort i många kommuner och om förutsättningarna inte förändras riskerar vi en stor samhällskris i form av vattenförsörjning. Kommunpolitikerna behöver ge VA-organisationerna förutsättningar att renovera och uppgradera infrastrukturen nu för att undvika än större samhällskostnader i framtiden.