Flera branscher går samman för en europeisk vattenstrategi - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Flera branscher går samman för en europeisk vattenstrategi

Vikten av en europeisk vattenstrategi lyfts i ett nytt gemensamt papper som Svenskt Vatten bidragit till och undertecknat. Tillsammans med branschorganisationer från näringslivet, energisektorn och jordbruket lyfter vi vikten av att Europa enas om hur vår viktigaste resurs används. Syftet med pappret är att lyfta vattenfrågan i EU och påverka vattenpolitiken inom unionen.

Flera stora svenska vattenintressenter har gjort gemensam sak. I ett gemensamt dokument har en rad företag inom flera industri- och energisektorer, samt utförare av vattentjänster och jordbruk enats om att lyfta fram en europeisk vattenstrategi som en nödvändighet. Vi delar samma vattenresurs – därför är samarbete A och O i hur vi hanterar vår gemensamma resurs. Den strategi som lyfts fram i det nyligen framtagna pappret kan stärka den hållbara utvecklingen och leverera strategiska fördelar för EU. Med tanke på vattnets roll i våra ekosystem, ekonomin och samhällen behöver vi rusta Europa för ett förändrat klimat genom att utveckla en vattentålig union.

Skandinavien är rikt på söt- och havsvatten och vattnet utgör en viktig resurs för våra samhällen och för vår konkurrenskraft. Det är viktigt att inse att vårt överflöd av vatten skiljer oss från andra europeiska länder. Detta är något som måste beaktas i beslutsfattande och i lagstiftning. Vi ser även ökade hot mot vår vattenresurs. Vi upplever allt oftare torka och översvämningar och temperaturen ökar snabbare här än i andra delar av Europa. Detta understryker behovet av att öka motståndskraften och beredskapen på både nationell och lokal nivå i hela unionen med hänsyn till regionala skillnader.

Vi betonar vikten av en europeisk vattenstrategi som bygger på fem principer:

  • säkerställande av nationella, regionala och lokala angelägenheter
  • bedömning av policyluckor och möjligheter till förbättring
  • gemensamma vattenförvaltningsprinciper
  • förbättring av förståelse och hantering av vattenrisker
  • investeringar i utbildning och kapacitetsuppbyggnad för ökad motståndskraft. 

Du kan läsa det gemensamma pappret, på engelska, här