Dåtidens framtidsvision för VA under luppen i ny rapport - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Dåtidens framtidsvision för VA under luppen i ny rapport

För 26 år sedan släppte Naturvårdsverket framtidsstudien Sverige år 2021 - vägen till ett hållbart samhälle. Studien utgick ifrån långsiktiga miljömål och täckte olika samhällssektorer – däribland vatten och avlopp. För VA-sektorn var minskade utsläpp av övergödande ämnen som fosfor och kväve och övergången från reningsverk till resursverk i fokus. Nu har en uppföljning på studien publicerats. I uppföljningen utvärderas hur väl målbilden uppnåtts och om bilden av ett framtida Sverige stämmer överens med det faktiska nuläget.

Under mitten av 1990-talet bedrev Naturvårdsverket en framtidsstudie med sikte på långsiktiga miljömål och vilka förändringar av samhället som skulle behövas för att förverkliga dessa mål till år 2021. En av de personer som bidrog till studien var Svenskt Vattens Anders Finnson som då arbetade på Naturvårdsverket. Hans insats bestod av beskrivningen av vatten och avlopp med fokus framför allt på minskade utsläpp av övergödande ämnen som fosfor och kväve. I den uppföljningsrapport som nu publicerats följs målbilden i framtidsstudien upp och visar på såväl framgångar som missräkningar.

Områdena som uppfyllde eller överträffade målbilden för Sverige år 2021 är de kraftigt minskade utsläppen från reningsverken av kväve och fosfor samt den 15-faldiga ökningen av biogasproduktion för uppgradering till fordonsbränsle. Däremot blev utvecklingen av våtkompostreaktorer betydligt sämre än de möjligheter som identifierades.

Ta del av insikter och läs hela uppföljningsrapporten på sverige2021.se och om uppföljningen av VA här – hur gick det med det vi på 90-talet trodde skulle vara framtiden 2021?