Bredd och spets bland årets sista beviljade SVU-projekt - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Bredd och spets bland årets sista beviljade SVU-projekt

Ett händelserikt år för Svenskt Vatten Utveckling (SVU) börjar lida mot sitt slut när årets sista beslutade projekt nu annonserats – och redan planeras det inför nästa år! Höstens beredning resulterade i sju beviljade ansökningar. Utöver dessa initierade Svenskt Vattens kansli två riktade satsningar för angelägna kunskapsbehov som har identifierats i kontakt med medlemmar och partners. Dessutom har tre prioriterade teman för 2024 beslutats om – vattenkvalitet, hållbara och cirkulära samhällen, och klimatanpassning.

På många fronter börjar det bli dags att summera det gångna året och på forskning- och utvecklingssidan kan vi konstatera att de pågående projekten uppvisar både bredd och spets. Under höstens beredning beviljades sju SVU-projekt och två riktade satsningar. Projekten involverar såväl avlopp som dricksvatten och rörnät, men även kommunikation ingår i två av arbetena - Hållbarhetsdilemman i VA-bolag: En kommunstrategisk utmaning och Prognoser för framtidens vattenanvändning. Det breda spektrumet av ämnen som, förutom redan nämnda projekt, inkluderar styrstrategier för minskade N2O-emissioner, mätning av toxiska effekter från organiska mikroföroreningar, klimatpraktika för ledningsprojekt, hållbar hantering av avloppsslam utifrån ett norrlandsperspektiv och samverkansmodeller för dagvatten samt skyfallsåtgärder, reflekterar de teman som identifierats som prioriterade under 2023 – vattenkvalitet, hållbara och cirkulära system, samt klimatanpassning. I samband med höstens beredning fastslogs även att dessa teman till stor del kvarstår under 2024, med en mindre justering där hållbara och cirkulära system omfattar samhälle i stället för system. En justering som gjorts för att återge vattenforskningens nära relation till samhällsbyggande som arena. 

Utöver det öppna ansökningsförfarandet har även två riktade satsningar beviljats. Dessa projekt har till syfte att kunna bedriva ett proaktivt och specifikt arbete för att tillgodose angelägna kunskapsbehov för VA-branschen och Svenskt Vattens medlemmar. De två satsningar som beviljats rör reaktivering av kol samt en kartläggning om naturligt organiskt material i vatten.

Samtliga pågående SVU-projekt hittas här. Nästa ansökningsperiod löper fram till den 22 mars 2024.