Årlig underinvestering på 10 miljarder kronor enligt Investeringsrapporten - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Årlig underinvestering på 10 miljarder kronor enligt Investeringsrapporten

Det årliga investeringsbehovet för dricksvatten och avlopp i Sverige uppgår till 31 miljarder kronor. Med dagens investeringstakt innebär det en årlig underinvestering på cirka 10 miljarder kronor. Det visar Investeringsrapporten som släpptes av Svenskt Vatten den 24 maj. Totalt sett behöver 560 miljarder kronor investeras i svensk vattenförsörjning fram till 2040, varav det enskilt största investeringsbehovet återfinns i ledningsnätet.

– Vår bedömning är att förnyelse av befintlig infrastruktur är en jätteutmaning, men också en möjlighet för en grön omställning, säger Erik Karlsson, strateg för ledningsnät och tillgångsförvaltning på Svenskt Vatten.

I förra veckan släpptes rapporten Investeringsbehov och framtida kostnader för kommunalt vatten och avlopp framtagen av Svenskt Vatten och WSP. Enligt rapporten uppgår den årliga underinvesteringen av kommunal VA till 10 miljarder kronor. I dag investeras 21 miljarder på årlig basis och behovet uppgår till 31 miljarder på årsbasis.  Investeringsrapporten analyserar investeringsbehoven inom svensk VA fram till 2040. Enligt rapporten uppgår dessa behov totalt under perioden till 560 miljarder kronor. Ledningsnätet, följt av avloppsreningsverk, är de anläggningar som står för de största enskilda investeringbehoven. Samtidigt är den största bakomliggande drivkraften förnyelse av befintlig infrastruktur, där glappet mellan dagens faktiska nivå och behovsnivå ligger på uppseendeväckande 12 miljarder kronor. 

Att det finns en underhållsskuld i svensk VA-infrastruktur är ingen nyhet. Under de senaste åren har flera av Svenskt Vattens undersökningar och rapporter påtalat både investeringsbehovet och VA-organisationernas behov av att stärka den organisatoriska kapaciteten gällande kompetens, planeringsförmåga, investeringsförmåga, och genomförandeförmåga. Den kompetens- och resursbrist som råder riskerar både framtida byggnation och befintlig försörjning, därför behöver en rad åtgärder införas. Det handlar dels om att se över lag om allmänna vattentjänster, utökade möjligheter till fondering och förlängda tidsperspektiv för uppnått nollresultat, dels att tydliggöra en den nationella målbilden för framtidens vattenförsörjning. Svenskt Vatten lägger i blå färdplan fram de åtgärder som staten behöver hantera i form av nationell samordning, vattenstrategi och infrastrukturplan. Vatten och avlopp är centrala delar av den cirkulära ekonomin och den gröna omställningen – en satsning på området kan ge Sverige en ledande roll i en internationell kontext där kunskap kan exporteras på den internationella marknaden.  
 
Investeringsrapporten finns tillgänglig i Vattenbokhandeln.