Arbetet har startat för expertgruppen i VA-beredskapsutredningen - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Arbetet har startat för expertgruppen i VA-beredskapsutredningen

I fjol fick en särskild utredare i uppgift av regeringen att se över regelverk och ansvarsfördelning för att säkerställa en robust och kontinuerlig leverans av vattentjänster. Nu har expertgruppen klivit in i arbetet med VA-beredskapsutredningen. Från Svenskt Vatten ingår Ulf Thysell, strateg klimatanpassning och civil beredskap, i gruppen. Under expertgruppens första workshop, som genomfördes i slutet av september, stod målbilden för arbetet framåt i fokus.

– Vårt deltagande kommer till stor del inrikta sig på att tydliggöra ansvarsfördelningen, säkerställa att finansieringsformerna är lika för olika typer av VA-organisationer och att våra medlemmar får ett tydligt och väldefinierat uppdrag. Dessutom vill vi inrikta oss på den organisatoriska förmågan, säger Ulf.

Nästa sammanträde i expertgruppen sker i oktober. Under samma månad kommer Svenskt Vatten även att sammankalla en referensgrupp som stöd åt Ulf bestående av företrädare för medlemsorganisationer.

VA-beredskapsutredningen är en regeringstillsatt utredning med uppgift att föreslå hur tillgången till rent och säkert vatten vid olika kriser, höjd beredskap och i extrema situationer som krig eller klimatförändringar kan säkras. I arbetet ingår samråd med relevanta myndigheter och aktörer. Detta görs genom ett antal expertgruppsmöten där Svenskt Vatten företräds av Ulf Thysell. I slutet av september samlades gruppen för att diskutera utredningens målbild där det klargjordes att tydlighet kring planering och finansiering är högsta prioritet. Under hösten och våren kommer experterna mötas för att avhandla utredningens huvudteman med start redan i oktober då försörjningsberedskap står på agendan. Enligt Ulf finns det mycket att avhandla på kort tid då slutredovisning sker redan under nästa år.  

– Utredningen har ett brett anslag där både organisering och finansiering av VA-verksamheterna ingår. Vårt uppdrag i utredningen är att se till att VA-huvudmännen får rätt förutsättningar och att ansvarsfördelningen tydliggörs. Vi behöver se över formerna för samarbete och samverkan på lokal och regional nivå, stärka beredskapen i form av lagerhållning av kemikalier och reservdelar, samt konkretisera statens ansvar för att säkerställa en kontinuerlig leverans av vattentjänster även vid kraftiga eller långvariga störningar, menar han. 

Expertgruppen och VA-beredskapsutredningens uppdrag

Svenskt Vatten deltar i expertgruppen för att lyfta VA-organisationernas perspektiv. Bland våra viktigaste frågor att lyfta i konstellationen ingår tyngdpunkten på den organisatoriska förmågan, ansvar och rollfördelning, finansiering oavsett organisationsform och ett tydligt uppdrag för landets VA-huvudmän. I gruppen finns företrädare från ett antal departement samt myndigheter. 

Expertgruppen i sin tur assisterar utredningssekretariatet i dess uppdrag. I det ingår att:

  • klarlägga behovet av förändringar av de olika aktörernas uppgifter och ansvarsfördelningen dem emellan samt vid behov lämna förslag på sådana förändringar för att säkerställa de grundläggande förutsättningarna för en kontinuerlig leverans av vattentjänster i hela landet, även vid händelse av kris, höjd beredskap och då ytterst krig,
  • klarlägga behovet av krav på planering, förberedelseåtgärder och kontinuerlig leverans av vattentjänster samt vid behov lämna förslag på sådana krav för att stärka va-huvudmännens beredskap att leverera vattentjänster vid händelse av kris, höjd beredskap och då ytterst krig,
  • klarlägga omfattningen av behovet av en försörjningsberedskap avseende vattentjänster och lämna förslag för att säkerställa robusthet och kontinuitet i hela landet av försörjningen av kritiska material.

Läs mer om VA-beredskapsutredningen här