Svenskt Vatten uppmanar till ställningstaganden för svenska intressen i remissvar om avloppsdirektivet - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Svenskt Vatten uppmanar till ställningstaganden för svenska intressen i remissvar om avloppsdirektivet

Revideringen av det över trettio år gamla avloppsdirektivet är välkommet, men Sveriges ståndpunkt behöver bejaka svenska intressen i högre utsträckning. Utan kraftfullt agerande i Bryssel riskerar svenska förutsättningar att förbises och vissa krav kan komma skapa trovärdighetsproblem för miljöarbetet bland befolkningen. Svenskt Vatten vill betona vikten av att krav på rening förankras i miljönytta. Den svenska ståndpunkten bör tydligt företräda proportionella krav och nationella och regionala miljöintressen, därför uppmanar vi klimat- och miljöministern att förtydliga Sveriges ställningstagande.

– Vi bejakar producentansvaret, det är förorenaren som ska betala, men vi anser att det förslagna direktivet i alltför många hänseenden inte tar hänsyn till svenska och nordiska förutsättningar. Det medför reningskrav som inte kommer att resultera i miljönytta, säger Peter Sörngård, expert på avlopp, miljöfrågor och havs- och vattenförvaltningen på Svenskt Vatten.

EU-kommissionens förslag till ett nytt avloppsdirektiv offentliggjordes den 26 oktober 2022. Svenskt Vatten välkomnar revideringen av det över trettio år gamla direktivet 91/271/EEG. Särskilt positiva är vi till att förorenarna av våra vatten ska betala för avancerad rening av kemiska ämnen i läkemedel och kosmetika. Samtidigt anser vi att det finns både förbättringsmöjligheter och allvarliga brister i det förslag som presenterats. Främst invänder vi mot att inget görs mot tillväxtförbudet som svenska orter kan drabbas av, inkluderandet av små avlopp och att reningskraven inte är tillräckligt förankrade i miljönytta. I nuvarande form riskerar Sveriges effektiva miljöarbete mot övergödningen att straffas samtidigt som direktivets krav på rening av fosfor som övergöder Östersjön förblir lamt.

Efter det svenska ordförandeskapet i EU uppmanar vi regeringen att kräva en lösning på risken för tillväxtförbud. Weserdomen innebär i praktiken att ett svenskt reningsverk kan vägras tillstånd för utbyggande då även den bästa möjliga teknik för fosforrening inte kan kompensera för att en ökad befolkning alstrar mer fosfor. Regeringen behöver säkerställa att EU-kommissionen inför undantag i förslaget. Därtill uppmanar vi regeringen att avstyrka förslaget i den del som handlar om att inkludera små avlopp i direktivet med generella reningskrav som inte tar hänsyn till lokala behov och förutsättningar.

Slutligen behöver kraven på långtgående kväverening utan anpassning till behov och klimat i norra Europa och på hög höjd i Europa adresseras av den svenska regeringen. Direktivet behöver ta hänsyn till den naturliga kväveretention som förekommer främst i södra Sveriges och Finlands inland. Direktivet driver investeringar utan miljönytta. Enligt Svenskt Vattens beräkningar kommer kraven på kväverening kosta Sveriges kommuner 3 – 5 miljarder kronor årligen, en kostnad som måste finansieras med avgiftshöjningar på vatten och avlopp. På nationell nivå kommer därför avgiften för hushållen behöva höjas med upp till 30 procent men bara en liten del går att motivera som behövliga.

Läs Svenskt Vattens remissvar i sin helhet här.