Skellefteå söker bra balans mellan resultat och risk - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Skellefteå söker bra balans mellan resultat och risk

För att locka industrietableringar funkar det inte att visa en bild på en granskog; det måste finnas ett mer färdigt koncept på plats. Det här vet man i Skellefteå, dit Northvolt kom tack vare kommunkoncernens samlade erbjudande. Frågan är bara hur en kommun hittar balansen mellan framförhållning och risktagande?

I Skellefteå pågår utvecklingen mot att år 2030 bli 90 000 invånare mot dagens 75 000 för fullt. Tillväxten ställer stora krav på planering och samordning mellan kommunens olika ben. Alla måste dra åt samma håll, något Skellefteå varit duktiga på och som gjorde att Northvolt valde att lägga sin batterifabrik här.

VA är en av basnyttigheterna som måste finnas med när en kommun växer. Här krävs ett helhetstänk menar Stefan Johansson, avdelningschef för Vatten & Avfall i Skellefteå kommun. De stora industrisatsningarna och Norrbotniabanan ger nämligen ringar på vattnet. Framöver krävs betydande arealer industrimark runt Skellefteå liksom ett kraftigt ökat bostadsbyggande. Just nu pågår en rad planarbeten.

Ökade räntekostnader orosmoln

I Skellefteå har det tidigare funnits produktionsmarginaler både vad gäller vattenförsörjning och avloppsrening som kommit väl till pass nu. Många stora vatten- respektive spillvattenledningar fanns exempelvis redan på plats inför batterifabrikens etablering.

Finansiering av de investeringar som blir nödvändiga i och med exploateringen ordnas till stora delar via kommunstyrelsen, genom förskottering av projektkostnaderna, och hamnar utanför den ordinarie investeringsramen för VA. När investeringen väl färdigställts, tillfaller alla kapitalkostnader den kommunala VA-verksamheten.

Att finansiera investeringen är dock en sak. Den stora utmaningen handlar om att därefter, under flera år, leva med ökade kapitalkostnader i ordinarie driftbudget, menar Stefan Johansson.

– Ju mer vi investerar, desto större ekonomisk belastning får vi. Det som oroar mig mest är ränteutvecklingen som vi ju inte styr över. Framöver fördubblas räntan för de flesta VA-kollektiv, vilket för oss ger 16 miljoner i ökade årliga driftkostnader mellan 2023 och 2024.

Processvatten hanteras separat

Behovet av dricksvatten för en stor arbetsplats faller inom ramen för kommunens uppdrag. Processvatten är däremot en annan sak. Det vatten som krävs för batterifabriken hanteras i samarbete med Skellefteå Kraft och kraftvärmeverkets kylanläggning, som suger in kallt vatten från älven.

– Man måste vara noga med att särskilja de delar som ingår i det kommunala VA-uppdraget och vad som ligger utöver det, säger Stefan Johansson. Överinvesteringar behöver avtalas separat.

Ett exempel på en sådan avtalslösning är Boliden Mineral, som är med och betalar för sitt processvatten till smältverket Rönnskärsverken.

Affärsorienterat tänk i kommunen

Det måste dessutom finnas resurser för själva genomförande. Just nu råder högtryck på konsult- och entreprenadsidan – resurser som knappast går att knäppa fram med fingrarna. Eftersom nybyggandet prioriteras i kommunen, får kanske några av de ordinarie uppgifterna skjutas på framtiden. Det är också hård konkurrens om exempelvis ingenjörer, projektledare och personer duktiga på säkerhet, styr och automation.

Vad händer om den förväntade tillväxten uteblir? Just i Northvolts fall fanns 200 hektar industrimark utpekad som lämplig för industrietablering redan i den fördjupade översiktsplanen, något som var viktigt då snabbheten är en nyckelfaktor vid etableringar. Men även om det är nödvändigt att ligga steget före, får kommunen inte ta för stor ekonomisk risk kopplat till planeringen av nya områden.

– Visst tar VA en del av risken, men här upplever jag att kommunen sammantaget blivit alltmer professionella i sina bedömningar, säger Stefan Johansson. Vi vill ha mer på fötterna nu jämfört med för 25–30 år sedan innan vi sätter i gång på allvar.