PFAS i dricksvattnet - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

PFAS i dricksvattnet

Svenskt Vatten välkomnar att även Naturskyddsföreningen uppmärksammar problemet med PFAS med sin undersökning av data från vattenverk på 42 platser i Sverige.

Bakgrunden till Naturskyddsföreningens undersökning är att den Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) har tagit fram en vetenskaplig bedömning av vad som är ett tolerabelt veckointag (TWI) för summan av 4 PFAS-ämnen för att hälsoeffekter inte ska uppstå. EFSA har inte tagit fram ett gränsvärde för dricksvatten. Det som dricksvattenproducenter har att förhålla sig till tillsvidare är Livsmedelsverkets åtgärdsgräns på 90 ng PFAS11/l som gäller sedan tidigare.

PFAS är tyvärr inte enbart ett dricksvattenproblem. PFAS förekommer dels i mat som fisk, frukt och ägg, men även i en lång rad vanliga konsumentprodukter som handeln erbjuder på marknaden, exempelvis kläder, kosmetika, spolglans, livsmedelsförpackningar och impregneringssprayer. Det är viktigt att notera att Naturskyddsföreningen uppger att vi får i oss den mesta mängden PFAS genom inandning och från mat. Ungefär 20% av den totala mängden PFAS vi får i oss uppskattas komma från vatten.

Från Svenskt Vattens sida konstaterar vi att vi lever i ett kemikaliesamhälle. Samhällets alla kretslopp, och i synnerhet vattnets, behöver bli avgiftade. Ämnen som PFAS behöver förbjudas snabbast möjligt och fasas ut från marknaden.  Detta är en förutsättning för ett hållbart och cirkulärt samhälle. Principerna om producentansvar och förorenaren betalar, måste gälla även PFAS.

I dagsläget menar Livsmedelsverket att de behöver noggrannare analyser av hur PFAS-halterna i svenskt dricksvatten ser ut. De har i början av året påbörjat en kartläggning av PFAS-halter i dricksvatten. Resultatet av detta kommer med största sannolikhet att sammanställas under våren 2021. Det kan förhoppningsvis ge en bättre bild av hur situationen ser ut.

Självklart följer VA-branschen Livsmedelsverkets rekommendationer och har både tillit samt bra dialog med Sveriges myndigheter.

Kranvattnet i Sverige är i grunden mycket bra och håller hög kvalitet. Kranvattnet är redan idag vårt mest kontrollerade livsmedel.  Uppströmsarbete och ökade kontroller kommer att bli ännu viktigare i fortsättningen. I framtiden behöver Sveriges dricksvattenproducenter räkna med lägre gränsvärden för PFAS och börja planera för att komplettera VA-anläggningarna för strängare gränsvärden.