Mer nytt om avloppsdirektivet - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Mer nytt om avloppsdirektivet

Igår fick vi veta från EU-parlamentet vad förhandlingarna om ett nytt avloppsdirektiv hade nått för resultat. Idag har Ministerrådet kompletterat informationen.

Tillämpningsområdet vidgas
-  avloppsdirektivet kommer ställa krav på reningsverk för minst 1 000 invånare (pe) att rena BOD mot idag 2 000 invånare (pe). Inget nämns om att krav på ännu mindre orter utifrån en behovsbedömning.

-  reningsverk för tätorter med minst 1 000 invånare (pe) kan få avvika från utsläppskraven för BOD om utsläppet sker till mindre känsliga områden. Sekundär rening ska annars vara införd senast 2035. Inga mer detaljer ges.

-  enskilda avlopp kan få ersätta utbyggnad av avloppsledningssystem under vissa omständigheter.

Inget nämns om små husgrupper med exempelvis 10 invånare (pe).

Fosfor och kväve
-  reningsverk för tätorter med minst 150 000 invånare (pe) ska rena fosfor och kväve. Kravet ska införas senast 2039.

-  reningsverk för minst 10 000 pe men högst 150 000 pe ska som huvudregel rena fosfor och/eller kväve baserat på en bedömning av behovet av sådan rening (riskbedömning) till senast 2045.

-  om avloppsvattnet används för bevattning i jordbruket behöver inte kraven på rening av fosfor och kväve följas.

Inget sägs i pressmeddelandena om utsläppsnivåer och temperaturhänsyn. Vi återkommer om det så fort vi har verifierade nivåer.

Avancerad rening (läkemedel)
-  reningsverk för tätorter med minst 150 000 invånare (pe) ska införa avancerad rening av mikroföroreningar (läkemedelsrening). Kravet ska införas stegvis till senast 2039.

-  reningsverk för minst 10 000 invånare (pe) men högst 150 000 ska införa sådan rening efter en bedömning av behovet av sådan rening (riskbedömning) senast 2045.

Producenter av läkemedel och kosmetika ska betala för 80 % av kostnaderna.

Energineutralitet
-  varje lands reningsverk ska tillsammans uppnå energineutralitet till 2045. Energin ska komma från förnybara källor och kan framställas i och utanför reningsverket.

-  upp till 35% av energin får vara upphandlad från fossilfria källor när reningsverken åtgärder räknas samman för landet.

Inget sägs ännu om storleken på reningsverken som omfattas av kravet.

Avloppsplaner
-  år 2033 ska det finnas avloppsvattenplaner för tätorter med minst 100 000 invånare (pe) och år 2039 för tätorter ”i riskzonen” med minst 10 000 invånare (pe). Planerna ska ses över vart 6:e år utifrån vattendirektivets krav men inget nämns om vad som menas med riskzon och vilka utsläpp som planerna ska avse som t.ex. från dagvatten, bräddningar och spillvatten.

Inget nämns nu heller om kväveretention och regler om tillämpningen av försämrings- och äventyrandeförbud efter Weserdomen på de effektivaste reningsverken.

Svenskt Vatten har drivit att krav på rening ska utgå från behov av rening varför det är bra att det kommer gälla för det stora flertalet reningsverk.

Ministerrådets pressmeddelande