Ämnesgrupper - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Ämnesgrupper

De fyra högskoleprogram/forskningskluster som Svenskt Vatten finansierar samarbetar kring ett antal ämnesgrupper och nätverk för att kunskapen som tas fram ska komma de svenska VA-verksamheterna till godo och för att rätt kunskap ska tas fram i förhållande till medlemmarnas behov.

Ämnesgrupperna har som syfte att gynna samverkan mellan klustren inom ett visst ämne, samt att försöka undvika att viktiga frågor faller mellan stolarna. I de fall det finns expertis i flera kluster kan samordning ge ännu mer relevant forskningsinriktning och man kan undvika dubbelarbete. Ämnesgruppen består ofta av en mindre grupp representanter från de mest involverade klustren, samt eventuellt andra nyckelpersoner i branschen. Ett av klustren är utsett att administrera ämnesgruppen. 

Tillskottsvatten och bräddning 

Ämnesgruppen finns till för att överbrygga glappet mellan ledningsnäten, där Dag & Nät har sitt forskningsfokus, och avloppsreningsverken, där VA-teknik Södra och VA-kluster Mälardalen har tyngdpunkten av sin kompetens samt DRICKS vars verksamheter påverkas kraftigt av bräddningen.

De viktigaste problemen med tillskottsvatten är att avloppssystemen överbelastas med översvämning, bräddning, försämrad avloppsvattenrening och inte minst risk för smittspridning som resultat.

Liksom i kommunernas verksamheter är tillskottsvatten och bräddning fenomen som inom forskningen faller inom flera ansvarsområden. Är orsaken att en viss del av de tekniska systemen är underdimensionerad eller att de används fel eller möjligen att de lokala förutsättningarna i form av väder, klimat och geologi är orättvist ofördelaktiga? Och vem har ansvaret för att åtgärda bristerna och till vilken kostnad? Samtidigt  måste frågorna hanteras ur ett helhetsperspektiv där prioriteringar och avvägningar mellan åtgärder behöver göras och hänsyn tas till inte bara ekonomiska utan även sociala och miljömässiga effekter.

Syftet med ämnesgruppen är att initiera aktiviteter och projekt i gapet mellan det som redan görs och det som borde göras för att förbättra avloppssystemets samlade funktion.

Ämnesgruppen är liten och är utsedd av Svenskt Vattens fyra forskningskluster. De aktiviteter som initieras kan vara öppna eller riktade. Kontakta oss gärna om du har en bra idé eller vill ta ett initiativ i linje med ämnesgruppens syfte.

Nätverk Om du vill medverka i ett nätverk inom området är du hjärtligt välkommen att kontakta Anna Ohlin Saletti som doktorerar inom området. 

Kostnader Inga kostnader för att vara med i nätverket.

Ansvarig för ämnesgruppen är Anna Ohlin Saletti.  

Processmodellering

Inledning Ämnesgruppens syfte är att personal på svenska reningsverk ska få ökad förståelse och kunskap om processmodellering och i större utsträckning använda modellering och simulering i sitt utvecklingsarbete och/eller driftsarbete. I nätverket ges personer med intresse för modellering – från industri, institut och akademi – möjlighet till fördjupande diskussioner och erfarenhetsutbyte. Genom att genomföra workshops med olika teman ser gruppen till att lyfta aktuella frågeställningar samt att redovisa pågående eller avslutade projekt med inriktning på modellering.

Målgrupp Personer från industri, institut och akademi med intresse för modellering relaterad till avloppsvattenrening

Kostnader Inga kostnader för att vara med i nätverket.

Ansvarig Erik Lindblom 

Uppströmsarbete

Inledning Ämnesgruppens syfte är att kartlägga och sammanställa kunskap om samhällets tillförsel av oönskade ämnen till avloppsvatten och miljön via växtnäringsresursen slam och att finna lösningar som minimerar spridningen av miljöfarliga ämnen via dessa vägar. Ämnesgruppens syfte är också att kommunicera kunskapsbehov, projektidéer och resultat i form av ny och/eller sammanställd kunskap till VA-branschen och främst medlemmarna i VA-kluster Mälardalen. Gruppen organiserar workshops där kunskapsbehov och projektidéer diskuteras, vilket inte sällan mynnar ut i gemensamma projekt.

Målgrupp VA-organisationer, forskare, myndigheter, dricksvattenproducenter

KostnaderInga kostnader för att vara med i nätverket. Alla som är intresserade av uppströmsarbete för hållbara kretslopp är välkomna!

Ansvarig Elin Kusoffsky