Europastandarder - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Europastandarder

För att uppnå den fria rörligheten för varor och tjänster inom den europeiska gemenskapen behövs på den tekniska sidan en harmonisering av nationella myndighetsföreskrifter, standarder och viktiga bestämmelser.

Handel underlättas genom harmonisering av tekniska krav. Sådana uttrycks i form av gemensam europastandard, så kallad CEN-norm. Traditionell nationell standard, till exempel svensk standard utgiven av SIS, kommer successivt att ersättas av europeiska normer.

Ibland genomförs tekniska funktionskrav i EU-direktiv genom CEN-standardisering. Sådana standarder är "mandaterade" efter överenskommelse med CEN om detta. De blir lika bindande att följa som övrig lagtext.

Normeringsarbetet bedrivs inom olika tekniska huvudkommittéer, TCs (Technical Committees) som tillsätts av CEN.

Inom byggfacket är ett 60-tal TCs i verksamhet. Normeringen inom VA-området bedrivs främst inom TC 163 Sanitary Appliances, TC 164 Water Supply och TC 165 Wastewater Engineering.

Allmän VA-försörjning faller inom TC 164 och TC 165.

Svenskt Vatten-föreningen