Hoppa till huvudinnehåll

CEN - standardisering EU

För att uppnå den fria rörligheten för varor och tjänster inom den europeiska gemenskapen behövs på den tekniska sidan en harmonisering av nationella myndighetsföreskrifter, standarder och viktiga bestämmelser.

Harmoniseringen ska bland annat åstadkommas genom att nationella myndighetskrav utgår och ersätts av krav som uttrycks i form av gemensam europastandard, så kallad CEN-norm. Traditionell nationell standard, till exempel svensk standard utgiven av SIS, kommer successivt att ersättas av europeiska normer.

Normeringsarbetet bedrivs inom olika tekniska huvudkommittéer, TCs (Technical Committees) som tillsätts av CEN. Inom byggfacket är ett 60-tal TCs i verksamhet. Normeringen inom VA-området bedrivs främst inom TC 163 Sanitary Appliances, TC 164 Water Supply och TC 165 Wastewater Engineering.

Allmän VA-försörjning faller inom TC 164 och TC 165.

Svenskt Vatten-föreningen