Hoppa till huvudinnehåll

Dricksvattendirektivet

Dricksvattendirektivet anger de särskilda krav som ska vara uppfyllda för vatten som är avsett att användas som dricksvatten. För att garantera att dricksvatten är säkert för människor fastställs det ett antal minimikvalitetskrav för vatten i direktivet.

Enligt dricksvattendirektivet är medlemsstaterna skyldiga att se till att dricksvattnet är hälsosamt och rent på så sätt att det inte innehåller ämnen som utgör en fara för människors hälsa samt att det uppfyller de parametervärden som medlemsstaterna ska fastställa (artiklarna 1, 4 och 5). Kraven för dricksvatten som tillhandahålls från ett distributionsnät i en lokal eller anläggning ska normalt iakttas vid den punkt där vattnet tappas ur de kranar som normalt används för dricksvatten (artikel 6).

Medlemsstaterna är skyldiga att vidta alla åtgärder som behövs för att säkerställa att regelbundna kontroller av dricksvattnets kvalitet utförs i syfte att kontrollera att det vatten som är tillgängligt för brukarna uppfyller kraven i direktivet. För att fullgöra dessa skyldigheter ska de behöriga myndigheterna upprätta lämpliga kontrollprogram för allt dricksvatten. I bilaga I fastställs vilka parametrar som ska analyseras och minimivärden för dessa parametrar, i bilaga II fastställs minimikrav för kontrollprogram och i bilaga III anges specifikationer för analysmetoder för olika parametrar. Bilaga II till direktivet medger en viss grad av flexibilitet vid kontrollen av dricksvattnet genom att det under vissa omständigheter tillåter en mindre frekvent provtagning än vad som generellt föreskrivs i bilagan.

Svenskt Vatten anser att det finns anledning till oro att lagstiftningen kan påverka vattenverk och styrning av vattenförsörjning på regional och lokal nivå i en ofördelaktig riktning. Främst eftersom Sverige har många mindre vattenverk till skillnad från andra medlemsstater där stora och färre vattenverk används. Sverige anser att det är viktigt att EU underlättar arbetet med prioriterade ämnen (kemikalier) och skyddet av dricksvatten, men att detaljstyrning undviks och överlåts till vattenproducenterna och de lokala tillsynsmyndigheterna genom krav på riskbaserat arbete och möjlighet till särskilt fokus på nationella förutsättningar.

Sverige har väldigt många små dricksvattenproducenter och det är viktigt att EU inte instiftar regler som ställer samma krav på till exempel Nederländernas fem vattenverk som på Sveriges nästan 2 000 kommunala vattenverk.

Aktuellt läge: Europaparlamentet och EU: s ministerråd har nått ett politiskt avtal om dricksvattendirektivet. Den 5 februari godkände COREPER (beredningsorgan för ärenden som ska upp till beslut i Ministerrådet) skrivningarna i direktivet. Europaparlamentets ENVI-kommitté kommer att rösta och godkänna den 18 februari och Ministerrådet bekräftar parlamentets ståndpunkt i mars. Därefter vidtar en period på 6-8 veckor för språkliga kontroller och sedan kommer Europaparlamentets plenum att anta direktivet i juni vid andra behandlingen. Vi kan förvänta oss att dagen för ikraftträdande, 20 dagar efter den officiella publiceringen, troligen blir i mitten av juli. Sedan vidtar arbetet att införa direktivet i svensk lagstiftning vilket ska vara klart inom två år.

Ansvarig central myndighet: Livsmedelsverket

Läs mer: Rådets direktiv 98/83/EG av den 3 november 1998 om kvaliteten på dricksvatten.

En sammanfattning av förslaget till nytt direktiv, på engelska, skriven av vår samarbetsorganisation EurEau.