Hanterbar brist på kloridbaserade fällningskemikalier för närvarande - Så här ska VA-organisationerna förbereda sig - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Hanterbar brist på kloridbaserade fällningskemikalier för närvarande - Så här ska VA-organisationerna förbereda sig

Läget avseende tillgång till saltsyra och kloridbaserade fällningskemikalier har förbättrats sedan senaste lägesbilden. Vägledningen för prioritering är inte aktiverad men situationen kan ändras. På längre sikt är situationen fortfarande osäker och läget kan komma att förändras igen under hösten. Vi uppmanar därför alla våra medlemmar att göra en kontinuitetsplanering för att vara förberedda på bästa sätt om läget ändras. Senast uppdaterad 2023-06-21.

Så här ska VA-organisationen förbereda sig

Det är viktigt att sätta upp en planeringshorisont (planeringsmål).

Vi råder alla VA-organisationer att planera utifrån följande scenario:

Att planera för att tillgången till kloridbaserade fällningskemikalier är 50% lägre jämfört med dagens behov, detta under 6 månader.

Ovanstående planeringsmål är Svenskt Vattens bedömning och rekommendation till VA-huvudmännen baserat på rådande information.

Det här kan du göra för att förbereda din verksamhet för en situation med brist på fällningskemikalier:

 • Kontrollera med länsstyrelsen hur dina anläggningar har klassats, klass 1-4 där klass 1 har högst prioritet.
 • Förbered för ökad tillsyn på anläggningar som riskerar att få mindre tilldelning av fällningskemikalier.
 • Genomför praktiska prov på avloppsreningsverk med minskad dosering av fällningskemikalier för att se var gränsen går för när reningen påverkas. På många, framför allt mindre anläggningar, är det troligt att doseringen går att minska utan att reningsresultatet påverkas. Det kan behövas tätare tillsyn för att justera dosen fällningskemikalier efter aktuella förhållanden. 

1)    Dialog med kommunledningen

Se till att kommunledning och kommunpolitik är införstådda med situationen och ger mandat och resurser. Var tydlig med att VA-organisationen kan behöva både stöd och ökade resurser för att hantera en eventuell brist på kemikalier.  Detta är inte enskild fråga för VA, det är en kommunal angelägenhet.

2)    Dialog med länsstyrelsen

I det flesta fall är kontakter redan tagna. Säkerställ att ni har samsyn kring lägesbild och åtgärder på lokal respektive regionalnivå.

Dialogen med länsstyrelsen bör bland annat innefatta: 

 • Kartlägg och gradera vilka reningsverk som har utsläppspunkt i råvattentäkt
 • Kartlägg och gradera de reningsverk som släpper ut till känsliga recipienter.
 • Gör en samlad bedömning om vilka reningsverk som bör prioriteras vid eventuell bristsituation.
 • Påbörja diskussioner om era tillstånd reglerar.
 • Påverkas tillstånden av ett eventuellt byte av kemikalier?
 • Vilka reningsverk är prioriterade? 
 • Ha en löpande dialog med länsstyrelsen i det fall ni avser ändra i processer så detta inte motsägs i gällande tillstånd. 

Länsstyrelsen ska redan ha blivit informerad i frågan av myndigheterna.

3)   Börja planera för ändrade förutsättningar  

Om en bristsituation blir långvarig måste ni vara förberedda och ha framförhållning.  Vi uppmanar alla VA-organisationer att göra kontinuitetsplaner utifrån ”att kemikalietillgången endast är 50% jämfört med dagens nivå under 6 månader”.

Tips på vägen:

 • Analysera och bedöm hur mycket ni kan minska kemikalieanvändningen inom befintliga utsläppskrav. Observera att ni bör analysera alla verk inte bara de stora.
 • Håll kontakt med de egna leverantörerna eftersom de har koll på aktuell tillgång av kemikalier. Tänk på att dagens situation kan innebära svårigheter att teckna nya avtal.

 • Planera och förbered er för hur ni kan klara en övergång till andra kemikalier (Ej kloridbaserade) om det skulle behövas och det är tekniskt möjligt.

 • Analysera både de tekniska och marknadsmässiga förutsättningarna för kemikaliebyte.

 • Se över möjligheter till att justera doseringen och planera för ökad tillsyn på mindre obemannade avloppsreningsverk. Det är ofta på de mindre verken som de går att göra de relativt sätt största besparingarna.

 • Undersök om det finns andra användare av samma produkter i närområdet som ni kan samverka med.

Bakgrund

I Sverige finns bara några få leverantörer av kloridbaserade fällningskemikalier. Dessa leverantörer är i vissa fall beroende av råvaror från enskilda och sårbara leveranskedjor. Kemikalierna behövs för både dricksvattenproduktion och avloppsrening. För att långsiktigt säkra tillgången genomför Svenskt Vatten och berörda statliga myndigheter en rad åtgärder.

Som många noterat i nyhetsförmedlingen under senare tid präglas inte världsläget av lugn och ro. Detta kan innebära att leverantörskedjorna med kort varsel kan bli störda och brist på fällningskemikalier därmed uppstå i Sverige.

Mot denna bakgrund har en Vägledning  för hur olika aktörer ska arbeta vid en bristsituation utarbetats av Livsmedelsverket, Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten samt Svenskt Vatten. I denna vägledning är dricksvattenproduktionen prioriterad före avloppsreningen.

Vägledning har kommunicerats med Länsstyrelserna för vidare kontakt med kommunerna. Regeringen har nyligen även givit i uppdrag till Kemikalieinspektionen att kartlägga och analysera tillgången till kemikalier för vattenrening. 

För avloppsrening kan en minskad kemisk fällning innebära en högre andel fosfor. En kortvarig period med en något försämrad rening av avloppsvatten bedöms av Naturvårdsverket vara hanterbart utan någon bestående miljöpåverkan. Här behöver dock VA-organisationen ha en nära dialog med berörd länsstyrelse.

Svenskt Vatten har för regeringen och berörda myndigheter påtalat behovet av ökad vägledning gällande prioritering mellan reningsverk och vattenverk. Vi kan med glädje notera att flera regeringsuppdrag har initierats runt årsskiftet 2021/22. En sammanställning av dessa ser ni här.

Svenskt Vatten har även besvarat en remiss från Regeringskansliet, en promemoria med förslag om tillfälliga regeländringar. Reglerna ska gälla mellan den 1 mars 2022 och den 30 juni 2023. Syftet är att möjliggöra brådskande och tillfälliga ändringar av verksamheten vid tillståndsprövade avloppsreningsverk i samband med bristande tillgång på kemikalier för rening av avloppsvatten. Då ska verksamhetsutövaren kunna ställa om reningen under en övergångstid utan hinder av tillståndsplikt. En anmälan till tillsynsmyndigheten ska räcka. Svenskt Vattens remissvar finns här.