Hoppa till huvudinnehåll

Ny vägledning för prioritering av fällningskemikalier inom dricksvattenproduktion och avloppsrening

Som en del i arbetet med civilt försvar har myndigheter och aktörer inom dricksvatten- och avloppsområdet tagit fram en vägledning som prioriterar dricksvatten framför fullständig rening av avloppsvatten om en nationell bristsituation skulle uppstå.

Att alla har tillgång till säkert dricksvatten är en viktig del i uppbyggandet av det civila försvaret. Oavsett vad som händer måste tillgången på dricksvatten säkras. 

Precis som många andra livsmedel är dricksvattenförsörjningen beroende av exempelvis elektricitet, tekniska system och fungerande handel. För att rena dricksvatten och avloppsvatten behövs även kemikalier. Den nya vägledningen är en samsyn kring hur fällningskemikalier fördelas om det någon gång skulle uppstå en nationell brist. Vid en sådan bristsituation ska rening av dricksvatten prioriteras före rening av avloppsvatten. Vägledningen är ett underlag för hur producenter av fällningskemikalier, dricksvattenproducenter och va-huvudmän med avloppsreningsverk kan agera vid fördelning av fällningskemikalier.

Vägledningen är att undertecknad av medverkande parter. Syftet är att underlätta för berörda myndigheter att kunna ta ett gemensamt ansvar om de måste väga viktiga intressen mot varandra. Vägledningens budskap – att rening av dricksvatten går före avloppsrening - är dock bara en – och kanske den sista - av möjliga åtgärder vid en brist.

Livsmedelsverket är nationellt samordningsansvarig för beredskapsplaneringen inom dricksvattenområdet. Livsmedelsverket har tagit fram vägledningen ihop med Havs- och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket och branschorganisationen Svenskt Vatten i samråd med berörda aktörer. Det är dock Livsmedelsverket som avgör när en kemikalibrist föreligger och när vägledningen ska aktiveras.

Svenskt Vatten vill med detta lyfta vikten av en säker försörjning, av i detta fall kemikalier men även andra komponenter, i uppbyggandet av det civila försvaret. Den undertecknade Vägledningen finns nedan som PDF-fil.

Läs Vägledningen

Frågor & svar

För mer information kontakta Birger Wallsten  (08-506 002 07) eller Klara Westling (08-506 002 15)