Fällningskemikalier - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Vägledning för prioritering av fällningskemikalier

Det osäkra politiska säkerhetsläget påverkar tillgången på kloridbaserade fällningskemikalier i Sverige. Som en hjälp i arbetet med att förbereda sig för och att hantera en eventuell bristsituation, har myndigheter och olika aktörer inom VA tagit fram en gemensam vägledning.

Både tillgång till rent dricksvatten och en fungerade rening av avloppsvattnet är viktiga beståndsdelar i det civila försvaret. I och med säkerhetsläget i östra Europa, påverkas nu tillgången på kemikalier som behövs för att hantera dessa viktiga processer. 

Vägledningen underlättar beredskapen

Livsmedelsverket är nationellt samordningsansvarig för beredskapsplaneringen inom dricksvattenområdet (läs mer om deras arbete här). Som en del av beredskapsarbetet, har en vägledning för prioritering av kloridbaserade fällningskemikalier för dricksvattenproduktion och avloppsrening tagits fram. 

  • Vägledningen har tagits fram gemensamt av Livsmedelsverket, Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten och Svenskt Vatten. Livsmedelsverket avgör när en kemikalibrist verkligen inträder och när vägledningen ska aktiveras.
  • Vägledningen visar hur kloridbaserade fällningskemikalier ska fördelas om det skulle uppstå en nationell brist. Innebörden är att rening av dricksvatten bör prioriteras före rening av avloppsvatten. 
  • Vägledningen är ett underlag för hur producenter av kloridbaserade fällningskemikalier, dricksvattenproducenter och VA-huvudmän med avloppsreningsverk kan agera vid fördelning av fällningskemikalier. Syftet är att underlätta om viktiga intressen måste vägas mot varandra. 

Hur kan VA-organisationerna använda vägledningen?

Vägledningen utgör ett bra stöd som en del i uppbyggnaden av det civila försvaret kopplat till just fällningskemikalier. Alla VA-organisationer ska ha fått besked av sin länsstyrelse om hur deras respektive anläggningar har kategoriserats utifrån vägledningens prioriteringsordning. 

Svenskt Vatten vill utöver detta också lyfta vikten av en säker försörjning även av andra komponenter, som reservdelar och övriga viktiga kemikalier.

Läs Vägledningen 
Vanliga frågor och svar kring Vägledningen

För mer information kontakta
Birger Wallsten 08-506 002 07
Klara Westling 08-506 002 15