Framtidens VA-kostnader - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Framtidens VA-kostnader

Enligt Svenskt Vattens investeringsrapport (2020) behöver VA-taxorna fördubblas de kommande 20 åren. Rapporten belyser våra stora gemensamma utmaningar och investeringsbehov som vi behöver skapa medvetenhet och acceptans för.

Svenskt Vattens kommunikationskommitté har tagit initiativ till ett samarbete, Framtidens VA-kostnader, med representanter från flera VA-bolag och kommuner. Uppdraget är att ta fram ett gemensamt, enkelt och tydligt sätt att kommunicera VA-kostnader, med de årliga och långsiktiga taxehöjningar som väntar. Det finns beröringspunkter med andra viktiga frågor, till exempel Hållbar vattenanvändning och Dricksvattendirektivet.

VA-Sverige står inför många gemensamma utmaningar, där storstad och glesbygd kan ha olika förutsättningar:

  • Ledningsnät och VA-anläggningar som byggdes på 50-70-talet behöver underhållas och bytas ut
  • Nya lagar och miljökrav
  • Klimatanpassning
  • Kostnader för avskrivningar och räntor

Detta vill vi förklara på ett enkelt och begripligt sätt, som är användbart för kommuner och VA-organisationer i hela landet. Målet är att skapa medvetenhet och öka kunskapen hos våra kunder och internt i organisationerna. Det ska gå att följa upp resultatet i kundundersökningar.

 

Delprocesser

Arbetsgruppen har identifierat tre delprocesser, som spiller över på varandra, som en fontän.

Fontän

 1. Taxans konstruktion

Taxans konstruktion handlar om att förklara taxan, självkostnadsprincipen, vårt gemensamma ansvar för VA-anläggningarna och vad kunden har fått och får för pengarna. Varför taxan skiljer sig åt mellan kommuner och vad som påverkar den.

2. De årliga höjningarna

De årliga höjningarna handlar om hur taxeprocessen går till, när det är rätt tid att informera och på vilket sätt.

3. De långsiktiga höjningarna

Här finns en tydlig koppling till basen i pyramiden för Hållbar vattenanvändning – den stora berättelsen och vattnets värde.

Den första leveransen av material fokuserar på taxans konstruktion. Ytterligare material tas fram löpande. 

Vid frågor, kontakta arbetsgruppen:

Frida Gustavsson, projektledare, Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad frida.s.gustavsson@kretsloppochvatten.goteborg.se

Elin Bäckman, Vakin elin.backman@vakin.se

Christina Rydholm, VA Syd christina.rydholm@vasyd.se

Jennie Högström, Miva jennie.hogstrom@miva.se

Camilla Nilsson Borgström, MSVA camilla.nilsson.borgstrom@msva.se