Dricksvattendirektivet - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Dricksvattendirektivet

Det nya dricksvattendirektivet, beslutat av Europaparlamentet, ställer en rad skärpta och nya krav på alla medlemsländer till årsskiftet. Förändringarna i direktivet berör de svenska VA-organisationerna.

Svenskt Vatten har under hösten informerat t.ex. kommunikatörer vid en fysisk träff och en digital träff. Material kopplat till de två träffarna finns tillgängligt här. 

FAQ – Dricksvattenföreskrifterna

Dricksvattendirektivets införande har medfört många frågor. Här nedan följer ett urval av de oftast förekommande frågorna som inkommit till Svenskt Vatten. 

Hur går det med de nya föreskrifterna som implementerar direktivet i Sverige?

Livsmedelverkets förslag till nya dricksvattenföreskrifter har varit ute på remiss. Efter att synpunkter från remissen arbetats in har förslaget notifierats, skickats till EU för att EU samt andra medlemsstater ska få tillfälle att granska förslaget och komma med eventuella invändningar. När det gäller andra delar av implementeringen av direktivet väntar myndigheterna på att förslagen från 2020 års dricksvattenutredning ska behandlas av riksdag och regering.

Varför kan inte VASS-rapporterna delas med Livsmedelsverket?

Tyvärr är detta inte möjligt då innehållet som rapporteras i VASS skiljer sig från det som ska rapporteras in till Livsmedelsverket. Vattenverksundersökningen genomförs inte heller varje år.

Går det att få uppskov för att lämna in rapport till Livsmedelsverket senare än 31 januari? 

Förmodligen inte. Detta då kravet på rapportering från dricksvattenleverantörerna till Livsmedelsverket bygger på rapporteringskrav till EU från medlemsländerna.

Kan det bli fråga om vite vid försenad rapportinlämning till Livsmedelsverket?

I dagsläget saknar vi information om eventuella sanktioner vid försenad rapportering. 

Kommer det att finnas en central inrapportering likt miljörapporteringsportalen?

Livsmedelsverket kommer närmare ange hur rapportering sker. I Svenskt Vattens remissvar tog vi upp en rapporteringsportal och vår förhoppning är att detta önskemål efterlevs. 

Är det möjligt med kommunikation mellan VASS och Livsmedelsverket som kan möjliggöra en gemensam rapport?

Rapportering till Livsmedelsverket och VASS-undersökningarna tjänar olika syften och olika uppgifter efterfrågas. Det är därför inte möjligt med samrapportering. 

Vilka anpassningar gällande provtagning kan göras redan nu trots att de nya dricksvattenföreskrifterna inte finns på plats? 

För att underlätta under provtagningsplanering för 2023 kommer Svenskt Vatten att publicera förslaget till nya föreskrifter på hemsidan senast under nästa vecka.

Finns det möjlighet att delta digitalt på seminariet den 30 november?

Vi undersöker möjligheterna till digitalt deltagande och återkommer med mer information inom kort. 

Ska 2022 års analysresultat rapporteras in redan den 31 januari 2023?

Nej, rapporteringskravet gäller inte retroaktivt. Första rapportering till Livsmedelsverket sker i januari 2024 och omfattar 2023 års analysresultat. 

Hur ska mindre organisationer och kommuner hinna med att uppfylla föreskrifterna i tid trots personalbrist?

Svenskt Vatten kommer, i dialog med Livsmedelsverket, undersöka möjligheten till framtagande av rapporteringsmallar i syfte att förenkla processen samt hur dessa då ska utformas.

Är den Excel-mall som diskuterats ett verktyg för kommunikatörer eller för VA-samordnare?

Varje organisation har möjlighet att diskutera ägandeskap över dokumentet internt. Mer än en funktion kommer behöva bidra med underlag.

Är dokumentet enbart för de som tillhandahåller minst 10 000 m3 per dag och försörjer 50 000 personer?

Nej, dokumentet är användbart för alla men vissa delmoment är endast applicerbara på större organisationers arbete.