Yteffektiv dagvattenrening - Var? När? Hur? - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Yteffektiv dagvattenrening - Var? När? Hur?

I Sverige leds merparten av dagvattenflödena från vägar och urbana områden ut orenad till recipienter trots att dagvatten kan innehålla höga halter av tungmetaller och organiska föroreningar. Samtidigt som miljömyndigheter börjar trycka på för ökad rening sker en urbanisering och förtätning av bebyggda områden vilket försvårar implementering av ytkrävande dammsystem. Dessa är inte heller utformade för att reducera lösta och små partikulära föroreningar. Därför är syftet med detta projekt är att utvärdera sex avancerade tekniker för dagvattenrening som kan bidra till att utveckla effektiva reningssystem som kan implementeras i tätt bebyggda områden. Strategier för att integrera dessa reningstekniker i redan bebyggda områden med särskilt fokus på centrala kontra decentraliserade anläggningar kommer också att utvecklas. I WP1 utvärderas flockulering av föroreningar med luftning och kemisk fällning, både i labb och i fält. I WP2 etableras en skärmdamm i Östersund som designas som en testbädd med flera testlinjer i vilka flytande våtmarker, luftning och en rasterstruktur för förbättrad dammrening testas. I WP3 utvärderas membranfiltrering i labb. I WP4 undersöks filtermaterial för förbättrad rening av tungmetaller i dagvatten i labb och ett fullskalefilter med zeoliter för kopparrening i fält. I WP5 utvecklas strategier för hur undersökta reningskomponenter kan integreras i såväl existerande dagvattensystem som i bebyggd stadsmiljö och rekommendationer för kommuner tas fram.
Område:
Avlopp
Projektnummer:
16-115
Projektledare:
Annelie Hedström
Organisation Projektledare:
Luleå tekniska universitet
Totalt beviljad finansiering av SVU:
1 989 000 SEK
Projektets totala kostnad:
18 364 450 SEK
Projektslut enligt aktuell prognos:
2025-01-08