VA-teknik Södra – Vatten i staden och Hållbar sanitet - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

VA-teknik Södra – Vatten i staden och Hållbar sanitet

VA-teknik Södras vision är att bidra till att framtidens vatten- och avloppssystem gynnar naturen, människorna och ekonomin lokalt, regionalt och globalt. Huvudsyfte är att hitta lösningar till framtidens vattenutmaningar för svenska kommuner och vattentjänstbolag. Svaren ska hittas i en kombination av forskning, utveckling och utbildning. I denna ansökan beskrivs VA-teknik Södras planerade verksamhet och organisation. VA-teknik Södra ansöker om 7,5 miljoner kronor för perioden 2022-2024. VA-teknik Södras styrning och ledning omorganiseras för att möta behoven i en organisation som växer verksamhets- och ämnesmässigt. Ledningsgruppen leder, planerar och utvärderar verksamheten, verkställande gruppen samordnar verksamheten, ansvarar för ekonomi, kommunikation, dokumentation samt utgör stöd vid VA-teknik Södras interna och externa arrangemang, styrgruppen övervakar och kontrollerar VA-teknik Södras framsteg på strategisk nivå och att de förväntade nyttorna levereras, intressentgruppen representerar VA-organisationer och företag och har till uppgift att bevaka och framföra VA-organisationernas utmaningar och intressen samt att spela in dessa till ledningsgruppen. VA-teknik Södras forskning och utveckling kommer att organiseras under två övergripande ämnesområden Vatten i staden respektive Hållbar sanitet. Varje övergripande ämnesområde innefattar fyra fokusämnesgrupper, vardera med en ledare från högskolan som kommunicerar med ledningsgruppen. VA-teknik Södra bygger vidare på framgångsrik samverkan mellan en växande skara VA-organisationer och företag och ett större antal forskare på högskolorna. VA-teknik Södra leder fyra nätverk och en ämnesgrupp och har en särskild fokusämnesgrupp för utbildning. Mål för extern och intern kommunikation till centrala målgrupper har utarbetats. Samverkan med övriga kluster sker t ex via klusterledarmöten, Vattenforskarskolan, nätverk/ämnesgrupper, forskningsprojekt, utbildning och seminarier.
Område:
Avlopp, Rörnät
Projektnummer:
21-116
Projektledare:
Karin Jönsson
Organisation Projektledare:
VA-teknik vid Inst kemiteknik, LTH, Lunds universitet
Totalt beviljad finansiering av SVU:
7 500 000 SEK
Projektets totala kostnad:
158 100 000 SEK
Projektslut enligt aktuell prognos:
2025-05-31