Toxiska effekter från OMPs i avloppsvatten och recipienter - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Toxiska effekter från OMPs i avloppsvatten och recipienter

Tiotusentals kemikalier är i dagligt bruk och många av dessa ämnen hamnar i våra avloppsvatten. Eftersom konventionella avloppsreningsverk främst är designade för att ta bort näringsämnen och mikroorganismer behöver många kompletteras med nya reningsprocesser för att även kunna ta bort mikroföroreningar. För att kunna bedöma påverkan på recipienter från avloppsreningsverk och behov av kompletterande rening behövs heltäckande och känsliga analysmetoder. Inom forskning har man under senare år utvecklat en ny strategi för att mäta förekomsten av hälso- och miljöfarliga kemiska ämnen i vatten som baseras på mätning av skadliga biologiska effekter med så kallade effektbaserade metoder i celler. Metoderna utgör ett resurseffektivt komplement till kemisk analys för att mäta toxiska effekter från hela den komplexa blandningen av kemiska föroreningar i vatten. Detta är särskilt viktigt då ett flertal studier har visat att de kemiska föroreningar vi vanligtvis mäter bara står för en liten del av de toxiska effekter som kan uppmätas med effektbaserad analys och att upp till 99 % kommer från okända ämnen, ämnen som är under den kemiska detektionsgränsen eller blandningseffekter. Inom detta projekt kommer toxiska effekter att undersökas på fyra svenska avloppsreningsverk för att holistiskt utvärdera förekomsten av organiska mikroföroreningar. Prover kommer att analyseras med en panel av effektbaserade metoder, relevanta för miljö och hälsa. Därutöver kommer data att inkluderas i projektet från ytterligare två reningsverk där mätningarna redan genomförts. Målet är att kartlägga sammantagna effekter av kända och okända organiska mikroföroreningar, samt blandningseffekter i orenat och renat avloppsvatten, samt i recipienter för att upptäcka tidigare okända kemiska risker och identifiera behov av optimering av befintlig rening eller nya reningssteg. Resultaten kommer att sammanställas och jämföras inom projektet, med tidigare data, samt med i litteraturen föreslagna riktvärden.
Område:
Avlopp
Projektnummer:
23-110
Projektledare:
Elin Lavonen
Organisation Projektledare:
BioCell Analytica Uppsala AB
Totalt beviljad finansiering av SVU:
480 000 SEK
Projektets totala kostnad:
1 520 800 SEK
Projektslut enligt aktuell prognos:
2025-11-10