Termofil Rötning i Norden – en inventering - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Termofil Rötning i Norden – en inventering

Krav på hygienisering av slam är något som VA-verksamheter sannolikt behöver förhålla sig till inom de närmast 5–15 åren. Ett föreslaget alternativ för hygienisering är termofil rötning vid 55°C, exponeringstid 8 h. En fördel med termofil rötning jämfört med t.ex. pastörisering är att användningen av högvärdig energi för uppvärmning kan undvikas. Kan lågvärdig energi användas till att uppnå framtida hygieniseringskrav kan högvärdig energi användas till annat, vilket bidrar till en hållbar och effektivare resurshushållning. Andra möjliga fördelar är högre gasproduktion och mindre risk för metanavgång från utrötat slam. En utmaning är att termofil rötning är måttligt spridd i Sverige med ca 14 anläggningar inom VA-verksamheten. Erfarenheterna är spretiga med rapporter om såväl goda erfarenheter som problem i samband med termofil rötning. Isolerade erfarenheter av negativ karaktär kan leda till att tekniken misskrediteras, samtidigt som goda erfarenheter över lång tid riskerar att gå förlorade. Det finns alltså en kunskapsbrist att fylla kring termofil rötning för att termofil rötning ska uppnå sin potential som resurseffektiv och klimatsmart alternativ för hygienisering av slam. I detta projekt samverkar 11 VA-organisationer som idag har termofil rötning och fyra som potentiellt ser termofil rötning som ett viktigt alternativ för sin framtida hygienisering. I projektet ska drifterfarenheter, processresultat och förutsättningar för termofil rötning av avloppsslam samlas in och sammanställas. Enkätundersökning och intervjuer med företrädare för nordiska anläggningar kommer att kompletteras med litteraturstudier för att samla aktuella erfarenheter. Dessa bearbetas och struktureras i en SVU-rapport i samverkan med de medverkande VA-organisationerna. Resultaten i form av en SVU-rapport och en kunskapsbas av användbara nyckeltal från termofila rötningsanläggningar hoppas vi sprider kunskap och ger bättre underlag till VA-verksamheter för att kunna använda termofil rötning.
Område:
Avlopp
Projektnummer:
24-103
Projektledare:
Safa Hadi
Organisation Projektledare:
Envidan AB
Totalt beviljad finansiering av SVU:
737 600 SEK
Projektets totala kostnad:
1 477 900 SEK
Projektslut enligt aktuell prognos:
2025-12-01